1. Home
  2. Νέα
  3. Τροπολογία για τους καυστήρες φ.αερίου

Τροπολογία για τους καυστήρες φ.αερίου

0

Τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων πρωτοβουλιών αντικατάστασης πετρελαϊκών συστημάτων θέρμανσης στα σπίτια, με συστήματα φυσικού αερίου, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.


natgasΟι πόροι που αναμένεται να διατεθούν για τη χρηματοδότηση των παραπάνω δράσεων, ανέρχονται σε 15 εκατ. ευρώ, ενώ η εθνική συμμετοχή δεν πρόκειται να ξεπεράσει το 15% (2,25 εκατ. ευρώ).


Με τις προτεινόμενες διατάξεις προωθείται η εξοικονόμηση ενέργειας και ο περιορισμός των εκπομπών αερίων μέσα από την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με καύσιμο πετρέλαιο από συστήματα θέρμανσης με καύσιμο φυσικό αέριο στον οικιακό τομέα, σε συμφωνία με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 397/2009 «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επίλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση».


Ειδικότερα, μετά τη θέση σε ισχύ των προτεινόμενων διατάξεων αναμένεται να προκηρυχθεί σχετική δράση με συνολικό προϋπολογισμό 15 εκατομμύρια ευρώ, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013. Με την παράγραφο 1 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να προκηρύσσει με απόφασή του δράσεις αντικατάστασης, στον οικιακό τομέα, συστημάτων θέρμανσης με καύσιμο πετρέλαιο από συστήματα θέρμανσης με καύσιμο φυσικό αέριο και καθορίζεται το περιεχόμενο της απόφασης, ήτοι οι όροι και οι διαδικασίες εφαρμογής και διαχείρισης των δράσεων.


Με την παράγραφο 2 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να μπορεί να ορίζει τις Εταιρίες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) στις περιοχές ευθύνης τους, με την ιδιότητά τους ως διαχειριστών του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, ως φορείς υποδοχής των αιτήσεων για ένταξη στις εν λόγω δράσεις και ως φορείς πιστοποίησης της υλοποίησης των εν λόγω δράσεων και καταβολής της χρηματοδότησης, καθώς και να καθορίζει το Φορέα Ελέγχου για την πιστοποίηση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των δράσεων.


Σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 2364/1995 (ΦΕΚ 252 Α) και 4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α), όπως ισχύουν, καθώς και με τις σχετικές παρεκκλίσεις που έχουν χορηγηθεί στη χώρα μας, παρέχεται στις Εταιρίες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) το αποκλειστικό δικαίωμα προγραμματισμού, μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, εκμετάλλευσης Συστήματος Διανομής Φυσικού Αερίου στη γεωγραφική περιοχή δράστηριότητάς τους.


Βάσει των Αδειών Διανομής Φυσικού Αερίου, όπως ισχύουν, οι ΕΠΑ έχουν την υποχρέωση τήρησης των κανόνων και των όρων ασφαλείας που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 του Ν. 2364/1995. Με την Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό Δ3/Α’/οικ.6598/2012 («Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσκού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar») καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις των ΕΠΑ για τον ασφαλή σχεδιασμό, την ασφαλή κατασκευή, τη μετατροπή, τη δοκιμή και την πρώτη θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων οι οποίες λειτουργούν με αέριο καύσιμο – φυσικό αέριο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3 του Ν. 2364/1995 και στο άρθρο 2 του Ν. 4001/2011.


Οι απαιτήσεις υλοποίησης και πιστοποίησης των δράσεων της απόφασης της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν και έλεγχο του φυσικού αντικειμένου, μέρος του οποίου πραγματοποιείται από τις ΕΠΑ, στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας. Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των οικιακών καταναλωτών και τη βέλτιστη διαχείριση των κάθε φορά διαθέσιμων δημόσιων πόρων, οι ΕΠΑ ορίζονται ως φορείς υποδοχής των αιτήσεων για ένταξη στις δράσεις και ως φορείς πιστοποίησης και καταβολής της χρηματοδότησης των δράσεων, προς μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στη συνολική διαχείριση των δράσεων.


Με την παράγραφο 3 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να εξαιρεί από την υποχρέωση της έγκρισης εκτέλεσης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εργασίες που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων, σε περίπτωση που απαιτείται σχετική έγκριση σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Με την παράγραφο 4 εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να εκδίδουν κοινή απόφαση με την οποία θα καθορίζονται κατ’ ελάχιστον οι όροι και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης από το ΠΔΕ των φορέων της παραγράφου 2 για την καταβολή της επιχορήγησης στους ωφελούμενους.


Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1
1. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται με απόφασή του να προκηρύσσει δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), που αφορούν στην αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με καύσιμο πετρέλαιο από συστήματα θέρμανσης φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον περιορισμό των αέριων εκπομπών ρύπων. Φορέας χρηματοδότησης των δράσεων ορίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στην απόφαση καθορίζεται το αντικείμενο των δράσεων, οι ωφελούμενοι, οι διαδικασίες υλοποίησης και πιστοποίησης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή τους.


2. Στο πλαίσιο εφαρμογής των ως άνω δράσεων δύνανται να ορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 1 ως φορείς υποδοχής των αιτήσεων για ένταξη στις δράσεις, ως φορείς πιστοποίησης της αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης ή/και ως φορείς της καταβολής της χρηματοδότησης, οι Εταιρίες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) στις περιοχές ευθύνης τους, με την ιδιότητά τους ως διαχειριστές του δικτύου διανομής φυσικού αερίου. Στην περίπτωση αυτή, στην ίδια απόφαση προβλέπεται και ο Φορέας Ελέγχου για την πιστοποίηση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των δράσεων από τις εν λόγω Εταιρίες Παροχής Αερίου.


3. Για όσες από τις ανωτέρω εργασίες αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης με καύσιμο πετρέλαιο από συστήματα θέρμανσης φυσικού αερίου απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, η έγκριση εκτέλεσης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται με απόφασή του να τις εξαιρεί από την υποχρέωση αυτή.


4. Στην περίπτωση ορισμού Εταιριών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) για την άσκηση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2, δύναται να καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής οι αναγκαίες λεπτομέρειες όσον αφορά στη χρηματοδότηση των ανωτέρω φορέων από το ΠΔΕ για την υλοποίηση των δράσεων. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατό να ορίζεται αποζημίωση προς τους ανωτέρω φορείς, ως ποσοστό του προϋπολογισμού των δράσεων που διαχειρίζονται, το οποίο δεν δύναται να ξεπερνά το 2% του προϋπολογισμού των δράσεων, για την κάλυψη των εξόδων τους, ανάλογα με το εύρος των εργασιών που αναλαμβάνουν.