1. Home
  2. Νέα
  3. 100 εκ. ευρώ για το Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

100 εκ. ευρώ για το Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

0

Πόροι ύψους 100 εκατ. ευρώ μέσω της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για την πλήρη αποπληρωμή περίπου 10.000 νοικοκυριών, έτσι ώστε να καλυφθεί το σύνολο των δικαιούχων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», έχουν εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.


mΑυτό προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, σε επερώτηση της βουλευτού κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη, μετά από επιστολή του ΤΕΕ Μαγνησίας. Ήδη η σχετική ΣΑΕ έχει υπογραφεί από τον Υπουργό.
Ειδικότερα, με επιστολή που είχε αποστείλει το ΤΕΕ Μαγνησίας, στις 12 Νοεμβρίου 2014, ζητούσε να ενημερωθεί « επ’ ακριβώς για το στάδιο αποπληρωμής των επιδοτήσεων τόσο στους δικαιούχους, όσο και στους επαγγελματίες της Μαγνησίας, όπως και για το πότε θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες ένταξης των υπολοίπων ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα, δεδομένου ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις».


Η βουλευτής Μαγνησίας, βάσει της επιστολής του ΤΕΕ Μαγνησίας, κατέθεσε επερώτηση στη βουλή και στη απάντησης που της δόθηκε αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:
«Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των πολιτών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», αλλά και για τη συνέχισή του σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, καθώς οι πόροι είχαν εξαντληθεί σε αρκετές περιφέρειες εξ’ αιτίας της έντονης ζήτησης, έπειτα από ενδελεχή αναζήτηση λύσεων για διάθεση επιπλέον πόρων για το Πρόγραμμα και συνεχείς υπηρεσιακές διαβουλεύσεις, εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ” και άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικιών» (ΦΕΚ Β’ 2786/01.11.2013). Σύμφωνα με αυτή την απόφαση το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης διαμορφώθηκε από 155 εκ. € σε 307,2 εκ. €, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά να επωφεληθούν από το εν λόγω Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας.


Από το σύνολο των 548,2 εκ. € που έχουν δεσμευθεί για τη δράση, τα 241 εκ. € αποτελούν το Ταμείο που εκταμιεύει τα δάνεια επιτοκίου έως 31.12.2015, διαχειριστικό κόστος έργου και έξοδα φακέλου) και τα 307,2 εκ. € αφορούν στις Άμεσες Ενισχύσεις (συμπεριλαμβάνονται επιδότηση μέρους των επεμβάσεων, κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων και κόστος συμβούλου). Στη δράση συμμετέχουν 48.323 νοικοκυριά (τελευταία ημερομηνία υπαγωγής τάσεων: 22.09.2014) επιλέξιμου προϋπολογισμού 501,9 εκ. €, εκ των 64 (επιλέξιμου προϋπολογισμού 328,5 εκ. €) έχουν ήδη ολοκληρώσει τις σχετικές εργασίες.


Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχουν υπαχθεί συνολικά 8.227 νοικοκυριά εκ των οποίων έχουν ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες τους τα 5.989. Λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων, ελάχιστες υπαγωγές πλέον γίνονται αναλόγως των εξοικονομούμενων πόρων λόγω απεντάξεων έργων. Επισημαίνεται ότι με τις παραπάνω ενέργειες εξαντλούνται οι δυνατότητες υποστήριξης της δράσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.


Ενημερωτικά, δεδομένου ότι πρόκειται για μία δράση με ιδιαίτερο και καινοτόμο χαρακτήρα καθώς για πρώτη φορά εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και επιδοτούνται πολίτες προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις οικίες τους, πρέπει να αναφερθεί ότι πολλές φορές έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις καθυστερήσεων στις εκταμιεύσεις λόγω σημαντικών προβλημάτων / ελλείψεων στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των Ωφελούμενων ή/και πιθανών καθυστερήσεων στη συγκέντρωση και επεξεργασία των δεδομένων από τις τράπεζες.


Επιπλέον, απαιτούνται αναγκαίοι έλεγχοι στα παραστατικά των δαπανών, προκειμένου να αποφευχθούν παρατυπίες, κατά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στις οικίες. Λόγω της συγχρηματοδότησης από την Ε.Ε., οι απαιτήσεις ύπαρξης διαδρομής ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι ιδιαίτερα αυστηρές.


Επισημαίνεται ότι, για τις υπάρχουσες ανάγκες πληρωμών, αναμένεται μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους να έχουν αποπληρωθεί οι αιτήσεις τελικής εκταμίευσης που εκκρεμούν σε όλη τη χώρα.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και η ενίσχυση των νοικοκυριών σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας – που είναι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ αναγκαίες – εντάσσεται στις προτεραιότητες της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Προς την κατεύθυνση αυτή, προκειμένου να υλοποιηθεί ως εμπροσθοβαρές έργο του υπό έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, έχουν ήδη ξεκινήσει σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη ενός νέου αντίστοιχου, με το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», Προγράμματος φιλικότερου προς τον πολίτη, αξιοποιώντας την ήδη αποκτηθείσα εμπειρία».


Απάντηση για το ίδιο θέμα απέστειλε προς την κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης, το οποίο είναι και ο διαχειριστής του προγράμματος. Το ΕΤΕΑΝ, στο οποίο είχε σταλεί και η επιστολή του ΤΕΕ Μαγνησίας, αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Είναι προφανές από τη φύση του Προγράμματος ότι η ανάλωση των διαθέσιμων πόρων δε γίνεται αναλογικά με τη συμμετοχή της κάθε Περιφέρειας στον προϋπολογισμό, αλλά ανάλογα με την πραγματική ζήτηση, η οποία, σε κάποιες περιπτώσεις (ιδίως στις περιφέρειες που έχουν μεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις) μπορεί να υπερβαίνει τις δυνατότητες των πόρων που έχουν δεσμευθεί σε αυτές. Επομένως, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, εάν δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του δανειολήπτη (καθυστέρηση στην προσκόμιση τιμολογίων), είναι συνήθως απόρροια της ανισομερούς ανάλωσης των ανά περιφέρεια/γεωγραφική ενότητα διαθέσιμων πόρων. Μέχρι στιγμής (και εντός του 2014), το ζήτημα αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση με εφαρμογή της τεχνικής της υπέρ-δέσμευσης και την ενεργοποίηση μη υλοποιηθεισών πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) του ΥΠΕΚΑ, και εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ποσό Ευρώ 85εκ. από το εν λόγω πρόγραμμα αναμένεται στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. από το Σεπτέμβριο του 2014, οπότε και υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα.


Κατά μείζονα λόγο, εφόσον τα αδιάθετα υπόλοιπα του Προϋπολογισμού δεδομένης Περιφέρειας διαφαίνονται ανεπαρκή για την εξυπηρέτηση των καταβολών των ήδη ενταγμένων έργων της, εύλογα αναστέλλεται η διαδικασία νέων εντάξεων, τουλάχιστον μέχρι ενισχύσεως του σχετικού Προϋπολογισμού.


Επισημαίνεται, πάντως ότι εφόσον τα αντίστοιχα κεφάλαια είναι διαθέσιμα στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε, η τελευταία δρομολογεί άμεσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οδηγό του Προγράμματος τα αντίστοιχα κονδύλια στους λογαριασμούς των συνεργαζόμενων τραπεζών, προκειμένου αυτές με τη σειρά τους να πιστώσουν τους λογαριασμούς των ωφελουμένων ( με το ποσό της άμεσης ενίσχυσης) ή/και να εκταμιεύσουν το αντίστοιχο ποσό των δανείων.
Τέλος, εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, πρέπει να επισημανθεί ότι για τις διαδικασίες σχεδιασμού, ανασχεδιασμού και συντονισμού της υλοποίησης του Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» αρμόδια είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) του ΥΠΕΚΑ. Η εν λόγω Υπηρεσία παρακολουθεί την πορεία του προγράμματος σχεδιάζοντας και εκδίδοντας παράλληλα τις απαραίτητες οδηγίες-κατευθύνσεις προς τους εμπλεκόμενους φορείς.