1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. ΕΣΕΠΗΕ: O ΜΑΜΚ συνδέεται με τον ΜΔΕΙ

ΕΣΕΠΗΕ: O ΜΑΜΚ συνδέεται με τον ΜΔΕΙ

0

ΕΣΕΠΗΕΟ Ελληνικός Σύνδεσμος Εμπόρων & Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΕΠΗΕ), υπέβαλε τις θέσεις του στη ΡΑΕ, με αφορμή την διαβούλευση για τον Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ).

Συγκεκριμένα, ο ΕΣΕΠΗΕ, στην επιστολή του προς τον αντιπρόεδρο της ΡΑΕ, κ. Μ. Ασλάνογλου, αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμε κ Ασλάνογλου,

Προτού εκφράσουμε τις απόψεις μας επί του κειμένου της διαβούλευσης, θα θέλαμε να σημειώσουμε κάποια σημεία που προκαλούν εύλογες απορίες επί της απόφασης της  ΡΑΕ να βγάλει σε διαβούλευση την επαναφορά ενός Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ).

Πάγια θέση του ΕΣΕΠΗΕ είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα στην εφαρμογή των απαιτούμενων αλλαγών, ώστε η Ελληνική αγορά ηλεκτρισμού να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του Target Model. Επομένως θα κρίναμε πιο σκόπιμο η ΡΑΕ να προχωρήσει σε διαβουλεύσεις επί της υλοποίησης της αγοράς εξισορρόπησης και της ενδοημερήσιας αγοράς. Με την υλοποίηση αυτών των δύο αγορών, θα καλυπτόταν ένα μεγάλο μέρος (αν όχι όλο) των θεμάτων που επιχειρείται να καλυφθούν μέσω του νέου ΜΑΜΚ.

Η ΡΑΕ προχωράει σε δημόσια διαβούλευση επί του ΜΑΜΚ χωρίς να έχει επικοινωνηθεί καμία απόφαση αναφορικά με το νέο Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς  Ισχύος (ΜΔΕΙ). Οι δύο αυτοί μηχανισμοί συνδέονται άμεσα καθώς ο ΜΔΕΙ στοχεύει στην αποζημίωση των μονάδων, όχι μόνο για την παρεχόμενη διαθεσιμότητα ισχύος, αλλά και για την παρεχόμενη διαθεσιμότητα ευελιξίας καθώς στο σχετικό κείμενο της διαβούλευσης αναφέρεται ότι η μία συνιστώσα κόστους αφορά στο «πρόσθετο ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης μιας μονάδας φυσικού αερίου κλειστού κύκλου, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις κυκλικής λειτουργίας, οι οποίες προκύπτουν από τον τεχνικό στόχο που έχει τεθεί σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ευελιξίας.»

Η ΡΑΕ, με την υφιστάμενη μειωμένη σύνθεση της Ολομέλειάς της, αποφάσισε να φέρει σε διαβούλευση ένα τόσο σημαντικό θέμα. Μπορεί η υφιστάμενη σύσταση της Ολομέλειας να μην αποτελεί νομικό εμπόδιο, αλλά από την άλλη θα ήταν σκόπιμο η εφαρμογή τέτοιων μέτρων να αποφασίζεται με πλήρη σύνθεση.

Ο ΕΣΕΠΗΕ συμφωνεί ότι κανείς δε μπορεί να απαιτεί από μία μονάδα παραγωγής να λειτουργεί με στόχο την κάλυψη αναγκών του Συστήματος και ταυτόχρονα να μην καλύπτει το κόστος λειτουργίας της για την κάλυψη αυτών των αναγκών.

Από την άλλη, όπως αναφέρεται και στο κείμενο της διαβούλευσης «σε προηγούμενα έτη, ασκήθηκε μια υπέρμετρη χρήση του Μηχανισμού.» Μία υπέρμετρη χρήση η οποία (εν πρώτοις) φαίνεται να συνεχίστηκε και στο α’ εξάμηνο του 2014, όπου στο τετράμηνο Μαρτίου – Ιουνίου 2014 κόστισε γύρω στα 33 εκατ. Ευρώ ενώ για το τετράμηνο Ιουλίου – Οκτωβρίου 2014 με βάση την τεχνική έκθεση του ΑΔΜΗΕ το κόστος θα ανερχόταν περίπου στα 19 εκατ. Ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες θα επιμεριζόταν αυτά τα ποσά, το μέσο κόστος Μαρτίου – Ιουνίου 2014 ήταν 2,15 €/ MWh, ενώ του Ιουλίου – Οκτωβρίου 2014 θα ήταν 1,23 €/ MWh, δηλαδή 43% μικρότερο. Επιπροσθέτως, είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν αυξημένη ένταξη μονάδων Φ.Α. στον ΗΕΠ και αποζημίωσης τους μέσω ΜΑΜΚ για την κάλυψη πιθανών αδυναμιών ορθής λειτουργίας άλλων μονάδων.

Επομένως, από τη μία πρέπει να διασφαλιστεί ότι η αγορά δεν είναι δημευτική, αλλά από την άλλη θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο ΜΑΜΚ δε χρησιμοποιείται για την κάλυψη άλλων αστοχιών ή «ανησυχιών».

Βάσει των ανωτέρω ο ΕΣΕΠΗΕ προτείνει το ακόλουθο πλαίσιο εφαρμογής για το ΜΑΜΚ:

  1. Ο χρονικός ορίζοντας του μεταβατικού αυτού μηχανισμού θα πρέπει να είναι αυστηρά περιορισμένος, ήτοι έως ότου υλοποιηθούν οι αγορές εξισορρόπησης και ενδοημερήσιων συναλλαγών και σίγουρα όχι μετά τις 31.12.2015.
  2. Ο ΜΑΜΚ θα πρέπει να οριστικοποιηθεί σε συνάρτηση με την οριστικοποίηση του μεταβατικού ΜΔΕΙ, ώστε να διασφαλιστεί ότι μονάδες δεν αποζημιώνονται και από τους δύο μηχανισμούς για την ίδια παρεχόμενη υπηρεσία.
  3. Η εφαρμογή του ΜΑΜΚ θα πρέπει να περιοριστεί στις ώρες που η μονάδα καλύπτει άμεσα ανάγκες του Συστήματος και όχι στο σύνολο των ωρών που η μονάδα πρέπει να μείνει σε λειτουργία λόγω ίδιων τεχνικών περιορισμών. Το χρονικό αυτό διάστημα θα μπορούσε να αυξηθεί κατά τον απαιτούμενο χρόνο συγχρονισμού/ αποσυγχρονισμού της μονάδας, εφόσον το κόστος αυτό δεν καλύπτεται ήδη από τον Λ.Π.3.
  4. Ο ΜΑΜΚ δεν πρέπει να καλύψει στρεβλώσεις στον τρόπο ορισμού της ΟΤΑ. Αν ένας παραγωγός κατά τη διάρκεια της ημέρας προσφέρει παραπάνω ενέργεια σε σχέση με τον προγραμματισμό του βάσει ΗΕΠ για την ημέρα αυτή ώστε να καλύψει αποκλίσεις στην παραγωγή ή/ και τη ζήτηση, τότε για την επιπρόσθετη αυτή ενέργεια και για τις ώρες που υπήρξαν οι σχετικές αποκλίσεις, θα πρέπει να αποζημιωθεί βάσει των προσφορών του από τους συμμετέχοντες που προκάλεσαν τις αποκλίσεις.
  5. Η μονάδα παραγωγής θα αποζημιώνεται μέσω ΜΑΜΚ μόνο σε περίπτωση που σε ημερήσια βάση τα έσοδα από τον ΗΕΠ και τις αποκλίσεις είναι μικρότερα από το κόστος λειτουργίας της μονάδας.
  6. Στα σημεία 4.1 και 4.2 της μελέτης του ΑΠΘ αναφέρονται περιπτώσεις εναλλακτικών περιορισμών της εφαρμογής του ΜΑΜΚ και οι πιθανές επιπτώσεις αυτών. Ο ΕΣΕΠΗΕ θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει περιορισμός στο κόστος που θα συνεπάγεται η εφαρμογή του ΜΑΜΚ στην αγορά, ώστε να περιοριστούν και οι πιθανότητες χρήσης του για την κάλυψη άλλων αναγκών.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει ο ΑΔΜΗΕ, βάσει μεθοδολογίας που θα εγκριθεί από τη ΡΑΕ, να προϋπολογίζει σε ετήσια βάση το κόστος αυτό. Το συνολικό ποσό που θα εγκριθεί από τη ΡΑΕ θα αφορά το σύνολο του έτους και δε θα μπορεί να τροποποιηθεί εντός του έτους αναφοράς ούτε πιθανή αστοχία να καλυφθεί μέσω διορθωτικής εκκαθάρισης.

Το κόστος θα ανάγεται σε ένα σταθερό κόστος €/MWh που θα χρεώνεται στις Δηλώσεις Φορτίου που χρησιμοποιούνται και στον Λ.Π. 3. Σε περίπτωση αστοχίας, αυτή δε θα μπορεί να μεταφέρεται σε επόμενα έτη.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για αναλυτική παρουσίαση και συζήτηση επί των θέσεων και προτάσεών μας.»