1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Σεμινάριο για τον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων

Σεμινάριο για τον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων

0

ΚΤΙΡΙΑΠτυχιούχοι Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Δομικών Έργων, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων και γενικότερα Πολυτεχνικών Σχολών μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν στον Γ’ Κύκλο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Καινοτομικές εφαρμογές τεχνολογιών ΑΠΕ στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων: Έξυπνα κτίρια μηδενικής ενέργειας και φυσικής άνεσης», που ανακοινώθηκε πρόσφατα από το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Η διαρκής εξέλιξη στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της εξοικονόμησης των πόρων καθιστούν επιτακτική τη διαρκή επιμόρφωση των αποφοίτων που σχετίζονται με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα. Σκοπός του προγράμματος είναι ο εμπλουτισμός και η επικαιροποίηση των γνώσεων σε θέματα ΑΠΕ των πτυχιούχων συναφούς ειδικότητας, προκειμένου να καταστούν οι ίδιοι ανταγωνιστικοί και να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των νέων εξελίξεων των αντικειμένων αυτών.

Το περιεχόμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί, να μεταφέρει στους συμμετέχοντες σύγχρονες γνώσεις με εφαρμογή σε καινοτόμες μεθόδους για την ανάλυση των τεχνολογιών εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων και ορθολογικής χρήσης φορτίων, με έμφαση κυρίως στην ενσωμάτωση των τεχνολογιών ηλιακής ενέργειας στο κέλυφος και την υποδομή των κτιρίων. Την επιμόρφωση στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων και στη χρήση τεχνολογιών, ώστε μια κατοικία ή ένα κτιριακό συγκρότημα, είτε μέσω του αρχικού σχεδιασμού, είτε μέσω μικρών επεμβάσεων, να ικανοποιεί τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού χρησιμοποιώντας στοιχεία ηλιακής παθητικής τεχνολογίας προσφέροντας άνεση στον εσωτερικό χώρο. Την εκπαίδευση σε διάφορες τεχνολογίες φωτοβολταϊκών συστημάτων, σταθερών ή κινητών περί 1 ή 2 άξονες, με ενσωματωμένους αισθητήρες, τόσο για την κίνησή τους, όσο και για την διαχείρισης των φορτίων με βάση την ανά ημέρα προβλεπόμενη παραγωγή ηλιακής ενέργειας. Τέλος τη μεταφορά της εμπειρίας στην ενσωμάτωση ηλιακών συλλεκτών αλλά και στο σχεδιασμό των ενεργειακών οροφών και προσόψεων, που αποτελούν ένα νέο προϊόν υψηλής απόδοσης, μειώνοντας εξαιρετικά τις ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων, τόσο σε θέρμανση, όσο και σε ψύξη.

Το πρόγραμμα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

•    Συνεργασία τριών (3) ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας) με συντονιστή το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

•    Λειτουργία τριών (3) επαναλαμβανόμενων κύκλων μαθημάτων με έναρξη του β΄ κύκλου τον Ιανουάριο 2015

•    Διάρκεια κύκλου μαθημάτων:6-7 εβδομάδες

•    Τέσσερις (4) θεματικές ενότητες

•    Διδάσκουν καταξιωμένοι επιστήμονες των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων

•    Κάθε κύκλος σεμιναρίου θα υποστηρίζει 20 άτομα

•    Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Συμμετοχής με ισχύ Τίτλου Σπουδών (Post Graduate Certificate με απόδοση 30 ECTS). Εκπαιδευτική Διαδικασία Η διδασκαλία για κάθε κύκλο μαθημάτων χωρίζεται σε θεωρητική και εργαστηριακή σε ποσοστό 76% και 24% αντίστοιχα.

Και τα δύο μέρη της διδασκαλίας περιλαμβάνουν: α)    Θεωρία σε εργαστηριακή αίθουσα και στο campus του Ηλιακού Πάρκου (ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας). β)    e-class διαδραστική (off-line) αλλά και χρήση της TELEDU με εκπομπή των μαθημάτων. γ)    Εργαστηριακή εφαρμογή. Οι διαλέξεις θα διεξάγονται καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή απογευματινές ώρες για διευκόλυνση όσων εργάζονται, στις εγκαταστάσεις του Προγράμματος (κτίριο Ηλιακών Συστημάτων, 2ος όροφος, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας, Πάτρα).

Ο κάθε κύκλος διαλέξεων περιλαμβάνει τέσσερις (4) θεματικές ενότητες, οι οποίες διαρθρώνονται ως εξής:

1.    Κτίρια μηδενικής ενέργειας μέσω στοιχείων τεχνολογιών ΑΠΕ ενταγμένων στο κέλυφος των κτιρίων

2.    Βιοκλιματικά κτίρια και κτίρια παθητικής ηλιακής ενεργείας

3.    Ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων, αλλά και υβριδικών μορφών Α.Π.Ε –  έξυπνες εφαρμογές

4.    Ένταξη συστημάτων ηλιακών συλλεκτών στο κέλυφος των κτιρίων με στόχο την θέρμανση και τον κλιματισμό, βάσει συστημάτων απορρόφησης ή προσρόφησης. Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας (προαιρετικά)

Δικαιούχοι και Διαδικασίες εισαγωγής

Το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο και παρέχεται δωρεάν Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι πτυχιούχοι Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Δομικών Έργων, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων και γενικότερα πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών ή να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική δραστηριότητα στον συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα οι οποίοι δεν είχαν επιλεγεί να παρακολουθήσουν προηγούμενο κύκλο.

Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί: α) σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών β) σε αποφοίτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Επιπλέον κατά την επιλογή από τους υποψηφίους θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (όπως ανεργία, εισόδημα). Οι συμμετέχοντες είναι καλό να έχουν επάρκεια Αγγλικής γλώσσας για τη χρήση αγγλικής βιβλιογραφίας. Επιπλέον, η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου θα τους βοηθήσει στην εκπόνηση γραπτών εργασιών και στη διαχείριση των συστημάτων τηλεκπαίδευσης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

•    Αίτηση (επισυνάπτεται)

•    Τίτλος σπουδών

•    Βιογραφικό σημείωμα

•    Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους είχαν υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά τις προσκλήσεις των Α’ και Β’ Κύκλων, υποβάλλουν μόνο την αίτηση συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ένδειξη και πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας.

Συνεκτιμώμενα δικαιολογητικά:

•    Τίτλος γλωσσομάθειας

•    Πιστοποιητικό χειρισμού Η/Υ

•    Βεβαίωση ανεργίας

•    Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου οικονομικού έτους 2014 (Εκκαθαριστικό)

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά τις αιτήσεις τους με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά από την 23η Μαρτίου 2015 έως την 09η Απριλίου 2015 στη διεύθυνση ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, κεντρικό πρωτόκολλο, Μ. Αλεξάνδρου 1 Τ.Κ.: 263 34, Πάτρα, με την ένδειξη «Συμμετοχή στο ΠΕΓΑ/ΑΠΕ Γ’ Κύκλος». Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα καταρτιστεί πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων. Εάν κάποιοι από τους επιτυχόντες δεν αποδεχθούν τη θέση θα καλούνται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης οι επιλαχόντες έως την κάλυψη των είκοσι (20) θέσεων.

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Διεύθυνση: Ινστιτούτο δια βίου εκπαίδευσης, (Κτίριο Ηλιακής Ενέργειας, 2ος όροφος), ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας, 26334, Πάτρα. E-mail: pega-ape@teiwest.gr Web: http://pega-ape.teiwest.gr