1. Home
  2. Καύσιμα
  3. ΕΛΠΕ: προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού

ΕΛΠΕ: προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού

0

elpe-ellinika-petrelaia-egkatastaseis-fotografia-arxeiouΗ εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε με δύο προκηρύξεις γνωστοποιεί ότι αναζητά προς πρόσληψηπροσωπικό για συγκεκριμένες ειδικότητες για να στελεχώσουν θέσεις στα Διυλιστήρια και τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας

Η μια ειδικότητα που επιθυμούν τα ΕΛΠΕ να καλύψουν με τις προσλήψεις είναι «Υπεύθυνος Προβλήτα» για την κάλυψη θέσεων εργασίας στη Διεύθυνση Διακίνησης Διυλιστηρίων και συγκεκριμένα στα Διυλιστήρια Ασπροπύργου και Ελευσίνας.

Απαραίτητα Προσόντα:

Δίπλωμα Πλοιάρχου Α΄τάξεως Εμπορικού Ναυτικού, με τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία Πλοιάρχου ή Υποπλοιάρχου σε δεξαμενόπλοια ή δίπλωμα Πλοιάρχου Β’ τάξεως με εξαετή προϋπηρεσία σε δεξαμενόπλοια ή Μηχανικού Α΄τάξεως Εμπορικού Ναυτικού με τριετή προϋπηρεσία Α’ ή Β’ Mηχανικού σε δεξαμενόπλοια, ή δίπλωμα Μηχανικού Β’ τάξεως με εξαετή προϋπηρεσία σε δεξαμενόπλοια. Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων, όπου θα αναγράφεται το είδος του πλοίου και τα καθήκοντα των υποψηφίων, ώστε να πιστοποιείται η ζητούμενη συνάφεια, και αντίγραφα των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.

Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (κατοχή πτυχίου FCE ή αντίστοιχου). * Γνώση χρήσης Η/Υ.

Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας την οποία πρέπει να κατέχουν έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα θα κατατίθενται παράλληλα με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης.

Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:

Ομαδικό πνεύμα, πειθαρχία, προσαρμοστικότητα, καλή δυνατότητα επικοινωνίας.

Ηλικία έως 42 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1973).

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδέχονται ενδεχόμενη απασχόληση σε πρόγραμμα εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας και ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων Δήμων των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Ελευσίνας) θα θεωρηθεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα. Επισημαίνεται ότι η εντοπιότητα θα αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας από τον όμορο Δήμο, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον όμορο Δήμο, Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης. Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων και αγγλικής γλώσσας και θα απασχοληθούν στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Χειμάρρας 8Α Τ. Κ. 151 25 Μαρούσι Υπόψη Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Ομίλου αναγράφοντας απαραιτήτως τον Κωδικό Θέσης ΥΠΠ1 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης ορίζεται η Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Προσοχή: Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης πρόσληψης, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα πρέπει : – Να συμπληρώσουν τη συγκεκριμένη μόνο αίτηση (την οποία μπορούν να την αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της ΕΛΠΕ Α.Ε. (www.helpe.gr) και να μην αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα. -Να συμπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*). -Να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις πρόσληψης θα θεωρούνται άκυρες. Οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν αίτηση πρόσληψης χωρίς να πληρούν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα απαραίτητα προσόντα της θέσης ή σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησής τους λόγω των προαναφερομένων, δεν θα λάβουν ειδοποίηση από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Η δεύτερη ειδικότητα είναι Τεχνιτών Συντήρησης :

1. Τεχνίτες Οργάνων: ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: ΤΣΝ5-ΤΟ.

2. Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι: ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: ΤΣΝ5-ΤΗ.

Απαραίτητα Προσόντα / Προϋποθέσεις:

Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας (όπως ΕΠΑ.Λ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΙΕΚ), οποιασδήποτε ειδικότητας του Ηλεκτρονικού Τομέα ή Τομέα Ηλεκτρολογίας αντίστοιχα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Συναφής προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε τοποθέτηση ή συντήρηση συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού και οργάνων πεδίου βιομηχανικών εγκαταστάσεων, για τους Τεχνίτες Οργάνων.

Συναφής προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών, για τους Τεχνίτες Ηλεκτρολόγους, η οποία θα ληφθεί υπ’ όψιν, κατά σειρά προτίμησης, σε :

βιομηχανία σε θάλαμο ελέγχου & χειρισμών διανομής ηλεκτρικής ισχύος

ή συντήρηση υποσταθμών διανομής μέσης ή υψηλής τάσης

ή εγκατάσταση υποσταθμών διανομής μέσης ή υψηλής τάσης Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια, καθώς και αντίγραφα των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.

Επαγγελματική άδεια A, Γ, και ΣΤ τάξης για τους Τεχνίτες Ηλεκτρολόγους.

Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (κατοχή πτυχίου FCE ή αντίστοιχου).

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.

Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας την οποία πρέπει να κατέχουν έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα θα κατατίθενται παράλληλα με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης. Επιθυμητά Προσόντα:

Εμπειρία σε PLC και γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου για τους Τεχνίτες Οργάνων.

Εμπειρία σε ηλεκτρονικά ισχύος, PLC και γνώσεις ηλεκτρολογικού σχεδίου για τους Τεχνίτες Ηλεκτρολόγους.

Γνώση χρήσης Η/Υ. Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:

Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, εργατικότητα, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα, πειθαρχία

Ηλικία έως 32 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1983) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδέχονται απασχόληση σε πρόγραμμα συνεχούς εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας, εάν αυτό ζητηθεί από την Εταιρεία και για όση περίοδο αυτή αποφασίσει & ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό ετήσια δοκιμαστική περίοδο. Επισημαίνεται ότι η εντοπιότητα θα αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας από τον όμορο Δήμο, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον όμορο Δήμο, Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.

Επισήμανση:

Η κατοχή πτυχίου Ανώτερου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση πρόσληψης από τους υποψηφίους, δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού, πλην όμως ρητά αναφέρεται ότι τυχόν τίτλοι σπουδών Ανώτερων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν παρέχουν αντίστοιχα δικαιώματα, καθόσον οι θέσεις εργασίας αφορούν υποψηφίους Μέσης Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση δε, κατοχής πτυχίου Ανώτερου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του Τομέα Ηλεκτρονικών & Αυτοματισμού ή του Τομέα Ηλεκτρολογίας αντίστοιχα δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Το πτυχίο θα κατατίθεται με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης και η ημερομηνία κτήσης του δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων.

Ρητά εξαιρούνται υποψήφιοι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανωτάτης Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων και αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Χειμάρρας 8Α Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι Υπόψη Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Ομίλου αναγράφοντας απαραιτήτως τον αντίστοιχο Κωδικό Θέσης (ΤΣN5-TΟ ή ΤΣΝ5-ΤΗ) Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, ορίζεται η Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 Προσοχή: Κατά την συμπλήρωση της αίτησης πρόσληψης, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα πρέπει : – Να συμπληρώσουν τη συγκεκριμένη μόνο αίτηση (την οποία μπορούν να την αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της ΕΛΠΕ Α.Ε. (www.helpe.gr) και να μην αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα. -Να συμπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*). -Να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις πρόσληψης θα θεωρούνται άκυρες. Οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν αίτηση πρόσληψης χωρίς να πληρούν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα απαραίτητα προσόντα της θέσης ή σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησής τους λόγω των προαναφερομένων, δεν θα λάβουν ειδοποίηση από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.