1. Home
  2. Νέα
  3. ΣΕΠΑΝ: Προτάσεις για τη διαχείριση αποβλήτων

ΣΕΠΑΝ: Προτάσεις για τη διαχείριση αποβλήτων

0

ΣΕΠΑΝΠροτάσεις, στο πλαίσιο της διαβούλευσης του σχεδίου εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων, κατέθεσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ) αποβλήτων.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση, “η αναθεώρηση του ΕΣΔΑ -και συνακόλουθα των ΠΕΣΔΑ- δεν πρέπει να οδηγήσει σε καθυστερήσεις πραγματοποίησης ήδη προετοιμασμένων έργων και δράσεων, που έχουν ληφθεί σε σημαντικό βαθμό υπόψη για τα προγράμματα του  νέου ΕΣΠΑ, αλλά να αποτελέσει ευκαιρία για βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, ενίσχυση της συνεργασίας, ιδίως με δράσεις πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και προδιαλογής ώστε να εφαρμοστεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, με το οποίο θα αξιοποιείται η εκτεταμένη Ευρωπαϊκή εμπειρία και θα επιτυγχάνεται το βέλτιστο περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτέλεσμα”.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις του ΣΕΠΑΝ έχουν ως εξής:

Στερεά Απόβλητα

Στο σχέδιο Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που έθεσε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε διαβούλευση,  αναφέρεται ότι πρέπει να κατοχυρωθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Στον όρο στερεά απόβλητα, εκτός των αστικών, συμπεριλαμβάνονται και άλλες ροές αποβλήτων (π.χ. βιομηχανικά, κτηνοτροφικά κ.λπ.) για τα οποία οι ιδιώτες παραγωγοί τους έχουν προφανώς την ευθύνη διαχείρισης, την οποία ασφαλώς ο δημόσιος τομέας δεν μπορεί, για λόγους μη στρέβλωσης του ανταγωνισμού, αλλά και δεν φαίνεται να προτίθεται να αναλάβει.

Αναφορικά με τα αστικά απόβλητα, στην κατεύθυνση της μόχλευσης πρόσθετων οικονομικών πόρων, αλλά και της βελτιστοποίησης της κατανομής ευθύνης και κινδύνου μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοποιείται το εργαλείο της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πολύ θετικά αποτελέσματα, κάτι που έχει ήδη αρχίσει να επιχειρείται και στη χώρα μας, άλλωστε πολύ πρόσφατα υπογράφηκε η πρώτη σχετική σύμβαση. Οι συμπράξεις αυτές αφορούν έργα που έχουν προκύψει από ΠΕΣΔΑ που έχουν εκπονηθεί από τον αρμόδιο φορέα του δημόσιου τομέα και η ευθύνη του προσδιορισμού της ποσότητας σχεδιασμού των μονάδων, του καθορισμού των περιβαλλοντικών της στόχων έχει προέλθει από τον δημόσιο τομέα και ειδικότερα από τον φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) ή άλλο καταλλήλως εξουσιοδοτημένο φορέα (π.χ. Περιφέρεια).

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης

Η ριζική αναθεώρηση της λειτουργίας των ΣΕΔ και ο επανασχεδιασμός τους, με το σκεπτικό ότι τα έσοδα των ΣΕΔ αποτελούν δημόσιο πόρο προς ανακατανομή, είναι σε δυσαρμονία με την αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία των ΣΕΔ και κατά συνέπεια στην ανακύκλωση. Επιπροσθέτως με τον τρόπο αυτό δημιουργείται κίνδυνος οι πολίτες να πληρώσουν δυο φορές το κόστος διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων, την πρώτη ως καταναλωτές και τη δεύτερη ως δημότες.

Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων

Πρέπει να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ), που, σύμφωνα με το σχέδιο ΕΣΔΑ, συντάσσονται υποχρεωτικά από τους Δήμους σε σχέση με τα θεσμοθετημένο επίπεδο σχεδιασμού, δηλαδή το περιφερειακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

Τα ΤΣΔΑ πρέπει να αποτελούν εξειδίκευση των ΠΕΣΔΑ σε δημοτικό επίπεδο, με έμφαση στις θεσμοθετημένες σχετικές αρμοδιότητες των Δήμων (συλλογή, χωριστή συλλογή για ανακύκλωση κ.λπ.). Σε αυτό το πλαίσιο, η δυνατότητα ενός Δήμου, από άποψη τεχνική, οικονομική, περιβαλλοντική, αλλά και χωροθέτησης, να πραγματοποιήσει, σε τοπικό επίπεδο, επεξεργασία και αξιοποίηση αποβλήτων (π.χ. κομποστοποίηση βιοαποβλήτων), πρέπει να αξιοποιείται και να αποτελεί στοιχείο του ΠΕΣΔΑ.

Ο πολλαπλασιασμός των θέσεων διαχείρισης αποβλήτων είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα χωροθέτησης και αδειοδότησης και εν τέλει καθυστέρησης υλοποίησης.

Είναι πολύ χρήσιμη η συνεργασία μεταξύ Δήμων για να επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακας και επομένως βέλτιστες περιβαλλοντικά και κοινωνικό-οικονομικά λύσεις.

Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Συμφέροντος

Η διαφαινόμενη προσπάθεια να αποκλεισθεί η υλοποίηση έργων διαχείρισης για ευρύτερες διαχειριστικές ενότητες (αναστολή των ΣΔΙΤ) και να δρομολογηθούν μικρές, κατακερματισμένες δράσεις θα προκαλέσει σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους και συνακόλουθα μετακύλιση του στους πολίτες. Παράλληλα  η καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων -και μάλιστα σε περιοχές της χώρας με οξύ περιβαλλοντικό πρόβλημα- (Πελοπόννησος, κλπ.) θα επιφέρει σημαντικά πρόστιμα, πέραν της απώλειας πόρων από το ΕΣΠΑ.

Η διαφαινόμενη βούληση της ακύρωσης των έργων ΣΔΙΤ συνιστά ενέργεια επιχειρησιακά και οικονομικά ανορθόδοξη και διοικητική και θεσμική παρέμβαση, αφού- με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο- μόνο οι Αναθέτουσες Αρχές (ΦοΔΣΑ ή Περιφέρειες)  έχουν το δικαίωμα ακύρωσης των διαγωνισμών ΣΔΙΤ.

Απουσιάζει ανάλυση κόστους σχεδιασμού/κατασκευής και λειτουργίας των προτεινόμενων δράσεων και προσδιορισμός του Χρηματοδοτικού κενού καθώς και των προτεινόμενων τρόπων κάλυψης του.

Επισημαίνεται ότι η εμπέδωση αρνητικού κλίματος προς την ιδιωτική πρωτοβουλία στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων μπορεί να λειτουργήσει αποθαρρυντικά για επενδύσεις στον τομέα, με αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσματική αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων στενότατα συνδεδεμένων με την εθνική οικονομία και την ανάπτυξη (π.χ. διαχείριση και αξιοποίηση κτηνοτροφικών και βιομηχανικών αποβλήτων).

Επικίνδυνα απόβλητα

Προτείνεται η χωροθέτηση χώρου υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) να γίνει από την πολιτεία και η κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων να πραγματοποιηθεί από τον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει”.

Ευρωπαϊκή Πρακτική

Οι θέσεις του νέου ΕΣΔΑ αποκλίνουν από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και τη δομή των ΦοΔΣΑ, που συγκροτούνται από τους Δήμους της κάθε Περιφέρειας. Οι ΦοΔΣΑ είναι αρμόδιοι για τη διαμόρφωση, την εξειδίκευση των στόχων και την υλοποίηση των δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ιδίως για την αξιοποίηση και διάθεσή τους.

Πρέπει λοιπόν να είναι σαφές το διοικητικό επίπεδο και οι ευθύνες σχεδιασμού για τις σχετικές υποδομές και επενδύσεις, σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία.

Οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν τη συνήθη πρακτική που ακολουθείται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο.

Ο ΕΣΔΑ θέτει μεν ως στόχο του και την ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα, ωστόσο δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη του ορισμένα δομικά στοιχεία της Ελληνικής οικονομίας, που μπορούν να  συμβάλουν στη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των αποβλήτων, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και στην κατεύθυνση μείωσης εκπομπών αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου, χωρίς να αγνοείται η ιεραρχία της διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων απορριμματογενούς προέλευσης στην τσιμεντοβιομηχανία, θεσμικά και επιχειρησιακά ώριμη και ρυθμιζόμενη αγορά ενέργειας κ.λπ.).