ΕΛΛΑΚΤΩΡΜε διεύρυνση ζημιών αλλά αύξηση του κύκλου εργασιών έκλεισε το εννεάμηνο για τον όμιλο Ελλάκτωρ.

Αναλυτικότερα, τα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη διαμορφώθηκαν σε ζημίες 62,6 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνουν ποσό επιβάρυνσης 5,5 εκατ. ευρώ, από επίδραση της μεταβολής του φορολογικού συντελεστή από 26% στο 29% στην αναβαλλόμενη φορολογία) έναντι ζημιών 29,3 εκατ. ευρώ για το ίδιο διάστημα του 2014.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, για την περίοδο 1.1.2015 έως 30.9.2015, ανήλθε σε 1.097,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.080,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σημειώνοντας αύξηση 1,6%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT),  για την περίοδο 1.1.2015 έως 30.9.2015, διαμορφώθηκαν σε 35,0 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 37,1%  σε σχέση με το 9μηνο του 2014 που ήταν 55,6 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνουν  απομείωση ποσού 33,6 εκατ. ευρώ συμμετοχών του Ομίλου σε εταιρείες μεταλλείων που επιβάρυναν τα αποτελέσματα του 9μηνου 2015.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  διαμορφώθηκαν σε 124,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,6% σε σχέση με το 9μηνο του 2014 που ήταν 134,6 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, για το 9μηνο του 2015, ήταν ζημίες 30,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα  μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 51,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 13,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Περιλαμβάνουν εκτός της προαναφερόμενης απομείωσης  συμμετοχών του Ομίλου σε εταιρείες μεταλλείων (ποσού 33,6 εκατ. ευρώ), και επιβάρυνση ποσού 7,8 εκατ. ευρώ λόγω της επίδρασης της μεταβολής του φορολογικού συντελεστή από 26% στο 29% στην αναβαλλόμενη φορολογία, που επηρέασαν  τα μετά από φόρους αποτελέσματα του 9μήνου του 2015.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,363 ευρώ έναντι ζημιών 0,170  ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Ειδικότερα:

O κατασκευαστικός κλάδος του Ομίλου (κατασκευή και λατομεία), για το 9μηνο του 2015, παρουσίασε κύκλο εργασιών 814,0 εκατ. ευρώ έναντι 808,8 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2014, σημειώνοντας αύξηση 0,6%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής διαμορφώθηκαν σε ζημίες 38,3 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνουν όμως απομείωση αξίας συμμετοχής σε εταιρείες μεταλλείων ποσού 33,6 εκατ. ευρώ) έναντι ζημιών 25 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο 2014. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 47,9 εκατ. ευρώ  έναντι ζημιών 35,5 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου παραμένει υψηλό και ανέρχεται σε 3,5 δισ. ευρώ, με το 53% να αφορά συμβάσεις έργων στο  εξωτερικό. Επίσης δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα όλες οι συμφωνίες για επανεκκίνηση των έργων στο εσωτερικό που όμως βαίνουν προς ολοκλήρωση.

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε το 9μηνο του 2015 ενοποιημένα έσοδα 153,5 εκατ. ευρώ έναντι 153,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,3%, λειτουργικά κέρδη (αποτελέσματα εκμετάλλευσης) 45,3  εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 20,8% έναντι των 57,2 εκατ. ευρώ (που όμως περιελάμβαναν, για το 9μηνο 2014, αποζημίωση 9,8 εκατ. ευρώ από έργο παραχώρησης),  και τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,5 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνουν όμως επιβάρυνση 7,6 εκατ. ευρώ, λόγω της επίδρασης της μεταβολής του φορολογικού συντελεστή από 26% στο 29% στην αναβαλλόμενη φορολογία) έναντι 20,9 εκατ. ευρώ (που περιελάμβαναν όμως την προαναφερθείσα  αποζημίωση) την αντίστοιχη περίοδο του 2014, μειωμένα κατά 88,2%.

Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, ο κύκλος εργασιών για το  9μηνο του 2015 ανήλθε σε 96,2 εκατ. ευρώ έναντι 90,4 εκατ. ευρώ,  αυξημένος κατά  6,4%, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη 13,6 εκατ. ευρώ έναντι  16,8  εκατ. ευρώ, μείωση 18,8% και τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 7,9 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, μειωμένα κατά 37,2%.

Ο κλάδος των Αιολικών πάρκων παρουσίασε για το 9μηνο του 2015 ενοποιημένα έσοδα 28,7 εκατ. ευρώ έναντι 23,0 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24,9%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης 15,0  εκατ. ευρώ έναντι  9,1 εκατ. ευρώ, αύξηση 64,0% και κέρδη μετά από φόρους στα 6,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα 2014, αυξημένα κατά 159,8%.

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε το 9μηνο του 2015 ενοποιημένα έσοδα της τάξης των 5,1 εκατ. ευρώ έναντι 4,6 εκατ. ευρώ αύξηση 9,3%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης κέρδη 0,8 εκατ. ευρώ έναντι 0,3 εκατ. ευρώ ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημίες 0,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,3 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, για το πρώτο εξάμηνο του 2015, δεν υπήρξαν πωλήσεις, όπως και στην αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα αποτελέσματα  προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 17,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και  τα  μετά από φόρους  ανήλθαν σε κέρδη 17,1 εκατ. ευρώ  για το 9μηνο του 2015, έναντι ζημιών 3,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.