1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. ΔΕΗ: Μείωση πωλήσεων και μεριδίου το Α’ τρίμηνο του 2016
ΔΕΗ: Μείωση πωλήσεων και μεριδίου το Α’ τρίμηνο του 2016

ΔΕΗ: Μείωση πωλήσεων και μεριδίου το Α’ τρίμηνο του 2016

0

Μείωση κατά 10,1% στις εγχώριες πωλήσεις και κατά 3% στο μερίδιό της στην αγορά (από 97,1% το Α΄ τρίμηνο 2015 σε 94,1%, στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του τρέχοντος έτους) δείχνει η ανακοίνωση της ΔΕΗ για τα βασικά λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη Α΄ τριμήνου 2016, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συρρίκνωση των εγχώριων πωλήσεων οφείλεται στη μείωση της κατανάλωσης λόγω των ηπιότερων κλιματικών συνθηκών, στην υποχώρηση του μέσου μεριδίου λιανικής αγοράς της ΔΕΗ, αλλά και στη νέα τιμολογιακή πολιτική για εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες στη Χαμηλή και στη Μέση Τάση, που εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο του 2015.

Ως αποτέλεσμα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου περιορίσθηκε κατά 136 εκατ. ευρώ (8,8%), στα 1.412,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.548,6 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2015. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), αυξήθηκαν το α΄ τρίμηνο του 2016 κατά € 31,3 εκατ. (10%), με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 24,4% έναντι 20,3%.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η βελτίωση της κεδροφορίας οφείλεται ουσιαστικά στη μείωση των δαπανών ενεργειακού μείγματος κατά € 152,8 εκατ. Αντίθετα, μικρότερη ήταν η συμβολή από τη συγκράτηση του ρυθμού δημιουργίας νέων προβλέψεων, καθώς οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 163 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2016, μειωμένες κατά μόλις € 23 εκατ. έναντι του α΄ τριμήνου του 2015 και κατά € 40 εκατ. έναντι του τελευταίου τριμήνου του 2015.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε € 122,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2016 έναντι € 77,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2015. Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.651,9 εκατ., μειωμένο κατά € 313,6 εκατ. σε σχέση με την 31.3.2015, ενώ σε σχέση με την 31.12.2015 ήταν μειωμένο κατά € 137 εκατ.

“Βουτιά” σημειώθηκε όμως και στην παραγωγή και τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, με τις οποίες καλύφθηκε το 53,2% της συνολικής ζήτησης το α΄ τρίμηνο 2016 (50,6% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ τρίμηνο 2015  ήταν 61,4% (59,4% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

Η πτώση αυτή οφείλεται  σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της παραγωγής από φυσικό αέριο τρίτων κατά 62,6% ως απόρροια της πτώσης των τιμών του πετρελαίου και, συνακόλουθα, του φυσικού αερίου, όπως επίσης και στην αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ τρίτων κατά 10,6%, ενώ παράλληλα μειώθηκαν τόσο η λιγνιτική παραγωγή κατά 17,4% όσο και η υδροηλεκτρική παραγωγή – λόγω των εξαιρετικών υδρολογικών συνθηκών που επικράτησαν το α΄ τρίμηνο 2015 – κατά 36,5%.

Αντίθετα, η παραγωγή από φυσικό αέριο της ΔΕΗ ήταν αυξημένη κατά 38,5%, λόγω της παραγωγής της νέας μονάδας φυσικού αερίου της ΔΕΗ «Μεγαλόπολη V».

Σχολιάζοντας τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη της περιόδου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

«Η κερδοφορία του Ομίλου ΔΕΗ για το α΄ τρίμηνο του 2016 παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και οφείλεται κυρίως  στην αυξημένη κερδοφορία της Μητρικής. Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της Μητρικής αυξήθηκαν κατά € 25,7 εκατ. ή κατά 10,3%, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 19,9% έναντι 16,3% πέρυσι.  Η θετική αυτή εξέλιξη, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, οφείλεται στη μείωση των δαπανών ενεργειακού μείγματος – λόγω της σημαντικής πτώσης των τιμών των καυσίμων –  και στη μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. 

 Επισημαίνεται η  θετική τάση που καταγράφηκε στο α΄ τρίμηνο του 2016 σε συνέχεια αυτής του δ΄ τριμήνου του 2015 με τη συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, συνέπεια του προγράμματος διακανονισμών που τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2015. 

Στην ίδια περίοδο σημειώθηκε αύξηση των επενδύσεων του Ομίλου κατά 30%, οι οποίες ανήλθαν σε € 128 εκατ., αύξηση που σχετίζεται κυρίως με την υλοποίηση της πρώτης  φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, καθώς και σημαντικών έργων παραγωγής όπως είναι η νέα λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαΐδα V», ο νέος θερμοηλεκτρικός σταθμός στη Ρόδο και ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός του Μετσοβίτικου.

Στον αντίποδα, σε σοβαρό πρόβλημα αναδεικνύεται η μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, η οποία οφείλεται, αφενός στη σημαντική πτώση των τιμών φυσικού αερίου και αφετέρου στον μη συνυπολογισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης  στις προσφορές των μονάδων φυσικού αερίου σε αντίθεση με το κόστος δικαιωμάτων εκπομπών CO2, το οποίο συνυπολογίζεται στις προσφορές  των  λιγνιτικών μονάδων.  Πρόκειται  για μία κατάσταση, η οποία πέρα από τη ΔΕΗ, ζημιώνει και τη χώρα, αφού έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής  από  εγχώριο καύσιμο, προς όφελος της παραγωγής από εισαγόμενο. Μετά τη θετική εξέλιξη της κατάργησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο, κρίνεται επιβεβλημένη η κατάργηση και του ειδικού τέλους λιγνίτη, το οποίο ανέρχεται σε  € 2 ανά παραγόμενη MWh από λιγνίτη. 

Επαναλαμβάνω ότι,  η βελτίωση της εισπραξιμότητας αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι πρόσφατα δημοσιεύματα για το ύψος των ανείσπρακτων οφειλών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.  Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, εκφράζεται αισιοδοξία, η οποία πηγάζει από τους ακόλουθους παράγοντες:

1)      Τη διαφαινόμενη σταθεροποίηση του εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος μετά την ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης του τελευταίου προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας και την εκταμίευση των σχετικών δόσεων χρηματοδότησης.

2)      Τη διαφαινόμενη δυνατότητα του Δημοσίου να αποπληρώσει επιτέλους τα χρέη του προς τη ΔΕΗ, τα οποία στις 31.3.2016 ανέρχονταν σε € 100 εκατ. σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης και σε € 161 εκατ. για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 

3)      Το νέο πρόγραμμα διακανονισμών, βάσει του οποίου έχουν διακανονισθεί μέχρι σήμερα οφειλές συνολικού ύψους πλέον των € 430 εκατ.  από 145.000 πελάτες περίπου. Εκτιμάται ότι το επόμενο διάστημα ο ρυθμός των διακανονισμών θα αυξηθεί. Η εφαρμογή αυτού του προγράμματος διακανονισμών  εκτός από τη βελτίωση της εισπραξιμότητας,  συμβάλλει  και στην εξυγίανση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,  γεγονός απαραίτητο, εν όψει μάλιστα και του πρόσφατα νομοθετημένου μεγάλου ανοίγματος αυτής.

4)      Την εντατικοποίηση των προσπαθειών της ΔΕΗ για βελτίωση της εισπραξιμότητας, οι οποίες θα κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα.

 Θετικό γεγονός για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί αναμφισβήτητα, η πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την αλλαγή προμηθευτή καταναλωτών με οφειλές.

 Παραμένει και εντείνεται το μείζον πρόβλημα των ρευματοκλοπών. Η πρόσφατη σχετική δημόσια παρέμβαση του ΔΕΔΔΗΕ είναι ένα πρώτο θετικό βήμα, αλλά επιβάλλεται εντατικοποίηση των ελέγχων και των προσπαθειών, καθώς επίσης και η λήψη των αναγκαίων αποφάσεων από τη ΡΑΕ για τη διαχείριση των παρανομούντων.

Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, διαμορφώνουν ένα εντελώς νέο περιβάλλον για την Επιχείρηση, εξέλιξη την οποία θα διαχειριστούμε εκπληρώνοντας τις εκ του νόμου υποχρεώσεις, και  αναλαμβάνοντας παράλληλα τις κατάλληλες πρωτοβουλίες έτσι ώστε το άνοιγμα της αγοράς να γίνει πράγματι προς όφελος του καταναλωτή και σε κάθε περίπτωση χωρίς ανεπανόρθωτα πλήγματα για τη ΔΕΗ. Η απελευθέρωση της αγοράς δεν μπορεί να αφορά μόνο το 45%-55% των πελατών όπως συμβαίνει σήμερα, χωρίς να έχει επιτευχθεί εξυγίανση του συνόλου της αγοράς. Ειδικά το  τελευταίο θα πρέπει να αποτελεί στόχο τόσο της ΡΑΕ όσο και της Πολιτείας. 

 Σε σχέση με τον Προσωρινό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας (κοινώς ΑΔΙ), θα ήθελα να σημειώσω ότι  με τη συγκεκριμένη του μορφή αποτελεί άδικο και ατελέσφορο μέτρο αφού αποκλείει το μεγαλύτερο μέρος της υδροηλεκτρικής παραγωγής – στο όνομα μάλιστα της ευελιξίας – καθώς και τη λιγνιτική παραγωγή, ενώ το ποσό των € 45.000 ανά MW διαθέσιμης ισχύος είναι υπερβολικό, καθώς  αντιστοιχεί σε δεδομένα του 2013. Ως εκ τούτου, η ΡΑΕ θα πρέπει επιτέλους, το συντομότερο, να θεσπίσει μόνιμο μηχανισμό αποζημίωσης διασφάλισης επαρκούς ισχύος, ο οποίος θα λειτουργεί με κανόνες αγοράς και χωρίς διακρίσεις, κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει ήδη.  Η εξάντληση της δωδεκάμηνης  διάρκειας του προσωρινού μηχανισμού θα είναι, εκτός από αδικαιολόγητη,  και εξαιρετικά επιζήμια τόσο για τη ΔΕΗ όσο και για τους καταναλωτές και θα ακυρώσει σε ένα βαθμό τα όποια οφέλη από την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο.

Γενικότερα, η ΔΕΗ σκοπεύει να δράσει προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά στο εσωτερικό  για βελτίωση της αποδοτικότητάς της σε όλα τα επίπεδα, και η δεύτερη σχετίζεται με την εξωστρέφεια της Επιχείρησης με δραστηριοποίηση σε νέες αγορές και νέα προϊόντα».

tags: