1. Home
  2. Νέα
  3. Συνάντηση Τσιρώνη – ΕΝΠΕ για την Κλιματική Αλλαγή
Συνάντηση Τσιρώνη – ΕΝΠΕ για την Κλιματική Αλλαγή

Συνάντηση Τσιρώνη – ΕΝΠΕ για την Κλιματική Αλλαγή

0

bd6f0be4c4734e793c3553e001359d54_XLTην Τετάρτη 25 Μαΐου ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννης Τσιρώνης, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες και μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας, ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη του ΔΣ της ΕΝΠΕ σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Ειδικότερα, μετά τη συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου της Εθνικής Στρατηγικής, ακολούθησε διεξοδική ενημέρωση και συζήτηση για τον τρόπο και τις διαδικασίες εκπόνησης και έγκρισης των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Παράλληλα, ο Αναπληρωτής Υπουργός ενημέρωσε και για το περιεχόμενο της συμφωνίας που επετεύχθη στην 21η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης-Πλαίσιο των Η.Ε για την Κλιματική Αλλαγή (COP21) στο Παρίσι.

Ο κ. Τσιρώνης τόνισε ότι η συμφωνία αποτελεί ίσως την τελευταία ευκαιρία για να παραδοθεί  στις επόμενες γενιές ένας κόσμος που θα είναι πιο σταθερός, σε ένα υγιέστερο πλανήτη, με δικαιότερες κοινωνίες και πιο ευημερούσες οικονομίες,  συμβατές  με το πλαίσιο της  Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Για αυτό το λόγο η Ελλάδα θα πρέπει να ανήκει στις χώρες «υψηλής φιλοδοξίας» όσον αφορά στην υλοποίησή της συμφωνίας, που θα έχει ως αποτέλεσμα και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μέσω της δημιουργίας νέων «πράσινων» θέσεων εργασίας. Η επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης προϋποθέτει ένα ριζικά διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, που θα εστιάζει στην ουσιαστική ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστασης σε όλες τις τομεακές πολιτικές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και ενέργειας σημείωσε ότι, πέραν των μέτρων που αποσκοπούν στο μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός κατάλληλων μέτρων προσαρμογής για την αντιμετώπιση των αναπόφευκτων αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, διευκρίνισε ότι η Εθνική Στρατηγική είναι κείμενο στρατηγικού χαρακτήρα, το οποίο βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία διαβούλευσης, επανεξέτασης και επικαιροποίησης,  με το οποίο τίθενται οι γενικοί στόχοι, οι κατευθυντήριες αρχές και τα μέσα υλοποίησης μιας σύγχρονής αποτελεσματικής και αναπτυξιακής στρατηγικής προσαρμογής, στο πλαίσιο που ορίζεται από την σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την διεθνή εμπειρία.

Οι κυριότεροι στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής είναι:

  • Η συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων) αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή
  • Η σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου μέσα από περιφερειακά/τοπικά σχέδια δράσης
  • Η προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους
  • Η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής
  • Η ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της ελληνικής κοινωνίας μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Στην Εθνική Στρατηγική έχει γίνει επιλογή 15 σημαντικών τομεακών πολιτικών (Γεωργία-Κτηνοτροφία, Δασικά Οικοσυστήματα, Βιοποικιλότητα-Οικοσυστήματα, Υδατοκαλλιέργειες, Αλιεία, Υδάτινοι πόροι, Παράκτιες Ζώνες, Τουρισμός, Ενέργεια, Υποδομές-Μεταφορές, Υγεία, Δομημένο Περιβάλλον, Εξορυκτική Βιομηχανία, Πολιτιστική Κληρονομιά, Ασφαλίσεις) και για κάθε τομεακή πολιτική αναφέρονται δράσεις και μέτρα για την προσαρμογή.

Ο κ. Τσιρώνης επεσήμανε ότι τα επιμέρους μέτρα και δράσεις προσαρμογής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και η ιεράρχησή τους, θα εξειδικευτούν στους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς για τις τομεακές πολιτικές του ενδιαφέροντός τους. Ο Αναπληρωτής Υπουργός, τέλος, συμφώνησε να υπάρξει στενή συνεργασία με την ΕΝΠΕ για την οριστικοποίηση των προδιαγραφών του περιεχομένου των Περιφερειακών Σχεδίων.

Το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή είναι ανηρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=crbjkiIcLlA%3d&tabid=303&language=el-GR