1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. ΕΕ: Κονδύλια 700 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για ενεργειακή αναβάθμιση. ΑΠΕ και καινοτομία
ΕΕ: Κονδύλια 700 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για ενεργειακή αναβάθμιση. ΑΠΕ και καινοτομία

ΕΕ: Κονδύλια 700 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για ενεργειακή αναβάθμιση. ΑΠΕ και καινοτομία

0

Περίπου 700 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στην Ελλάδα για έργα ενεργειακής αναβάθμισης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής έρευνας και καινοτομίας την περίοδο 2014-2020, όπως προκύπτει από την απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του Αρμόδιου Επιτρόπου για θέματα Ενέργειας κ. Αρίας Κανιέτε, στην ερώτηση των ευρωβουλευτών Δ. Παπαδημούλη (ΣΥΡΙΖΑ) και Ν. Συλικιώτη (ΑΚΕΛ), σχετικά με την στήριξη ενεργειακών προγραμμάτων προερχόμενα από ευρωπαϊκά κονδύλια για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Σύμφωνα με την απάντηση του Επιτρόπου, η Κομισιόν  θα επενδύσει κατά την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ:

-περίπου 493 εκατομμύρια ευρώ στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων και των κατοικιών στην Ελλάδα, από τα οποία αναμένεται να επωφεληθούν 26.000 νοικοκυριά από αυτή την επένδυση

– 94 εκατ. ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

– 102 εκατομμύρια ευρώ για έρευνα και καινοτομία για τη χρήση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ο κ. Κανιέτε κάνει συγκεκριμένη αναφορά σε έργα όπως το «Ορίζων 2020» και το «SPREAD», τα οποία θα έχουν άμεση εφαρμογή σε περιοχές όπως η Τήλος ή η Δυτική Μακεδονία, πρόκειται να στηρίξουν την προσπάθεια για ενεργειακή μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ακολουθούν οι πλήρεις ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007918/2016 προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού
Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) και Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Θέμα: Στήριξη ενεργειακών προγραμμάτων για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια

Η συζήτηση για τον σχεδιασμό της νέας αγοράς ενέργειας που διεξάγεται σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να θέσει στο επίκεντρο τις ανάγκες της κοινωνίας. Πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και η διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης σε φθηνή ενέργεια για όλους.
Όπως έχει διαπιστωθεί, σε ορισμένες χώρες, όπως π.χ. η Ελλάδα, ενώ υπάρχουν τα δίκτυα και οι αγωγοί που μεταφέρουν το φυσικό αέριο ακόμη και σ
τις πιο απόμακρες, υποβαθμισμένες περιοχές, δεν δίνονται οικονομικά κίνητρα στους καταναλωτές για εγκατάσταση των συστημάτων που απαιτούνται για αξιοποίηση του φυσικού αερίου.

1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η ΕΕ για την στήριξη των νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα, ιδιαίτερα στις χώρες που μαστίζονται από τα νεοφιλελεύθερα μέτρα της σκληρής και μονομερούς λιτότητας, ώστε να επιχορηγηθεί η εγκατάσταση των συστημάτων που απαιτούνται για πρόσβαση σε φθηνότερη ενέργεια, ως κοινωνικό αγαθό;

2. Ένα επίσης σημαντικό μέτρο στήριξης θα μπορούσε να είναι η χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της εφαρμογής συστημάτων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών ή μέσω του συμψηφισμού της ηλεκτρικής ενέργειας (net metering). Προς αυτήν την κατεύθυνση, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή;

EL E-007918/2016 Απάντηση του κ. Arias Cañete εξ ονόματος της Επιτροπής (7.12.2016)

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδράμει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν την ενεργειακή φτώχεια μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών σχετικά με τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και μέσω επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ). Κατά την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, θα επενδυθούν περίπου 493 εκατομμύρια ευρώ στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων και των κατοικιών στην Ελλάδα.

Από αυτή την επένδυση αναμένεται να επωφεληθούν 26.000 νοικοκυριά. Επιπλέον, η Επιτροπή εργάζεται για τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Φτώχειας, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη του 2017. Σύμφωνα με την τρέχουσα κατανομή αρμοδιοτήτων, τα κράτη μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την αντιμετώπιση της τρωτότητας των καταναλωτών και της ενεργειακής φτώχειας. Όσον αφορά την εγκατάσταση συστημάτων για τη χρήση φυσικού αερίου, τα κράτη μέλη έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίσουν για τη δομή του οικείου ενεργειακού μείγματος. Η Επιτροπή τηρεί ουδετερότητα ως προς την επιλογή τεχνολογίας και καυσίμων.

2. Κατά την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, θα επενδυθούν 94 εκατ. ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα. Η επένδυση αυτή αναμένεται να συμβάλει σε περίπου 170 MW πρόσθετου δυναμικού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Επιπροσθέτως, ποσό ύψους 102 εκατ. ευρώ θα επενδυθεί στην έρευνα και την καινοτομία για τη χρήση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα είναι το έργο του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» που αφορά την αποθήκευση ενέργειας σε τοπικό επίπεδο στην νήσο Τήλο ή το έργο SPREAD «Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη – Θέρμανση και ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που στηρίζει την ανάπτυξη και χρήση στρατηγικών θέρμανσης και ψύξης με υψηλό μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.