1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Στις 28 Μαρτίου υπογράφεται στις Βρυξέλλες η Διακήρυξη των “Έξυπνων Νησιών”
Στις 28 Μαρτίου υπογράφεται στις Βρυξέλλες η Διακήρυξη των “Έξυπνων Νησιών”

Στις 28 Μαρτίου υπογράφεται στις Βρυξέλλες η Διακήρυξη των “Έξυπνων Νησιών”

0

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 28 Μαρτίου 2017, θα λάβει χώρα η εκδήλωση «Έξυπνα Νησιά – Χάραξη Νέων Δρόμων για τα Νησιά της Ευρώπης».

Η εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από νησιωτικές αρχές και φορείς της Ευρώπης, στόχο έχει να παρουσιάσει την Πρωτοβουλία «‘Έξυπνα Νησιά».

Οι μέχρι τώρα κινήσεις βασίζονται στα αποτελέσματα του 1ου Φόρουμ των Έξυπνων Νησιών, που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 21-22 Ιουνίου 2016.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης στις Βρυξέλλες, θα διεξαχθεί και επίσημη τελετή κατά την οποία εκπρόσωποι των νησιωτικών τοπικών και περιφερειακών αρχών θα υπογράψουν τη Διακήρυξη των Έξυπνων Νησιών, ένα κείμενο που σκοπό έχει να κινητοποιήσει υπέρ της παροχής πολιτικής και οικονομικής υποστήριξης προς τα νησιά ώστε αυτά να μεταβούν σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο που να προωθεί την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ενσωμάτωση.

Tι είναι η Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά»

Η Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά» είναι αποτέλεσμα σειράς δράσεων οι οποίες περιλαμβάνουν: χρηματοδοτικά εργαλεία που δόθηκαν στα νησιά προκειμένου αυτά να προωθήσουν το βιώσιμο τοπικό ενεργειακό σχεδιασμό και να ωριμάσουν έργα βιώσιμης ενέργειας τοπικά (ISLEPACT 2009; SMILEGOV 2013), πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υπογραμμίζουν τόσο τις προκλήσεις όσο και το δυναμικό των νησιών να μεταβούν σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο χαμηλό σε άνθρακα και βιώσιμο, σύσταση νησιωτικών δικτύων (ISLENET 1993) και γεωγραφικών ομάδων (SMILEGOV 2013) κ.ά.

Καταλυτικό ρόλο στην εμπέδωση της συνεργασίας μεταξύ των νησιών έπαιξε το Σύμφωνο των Νησιών (ΣτΝ), μια πολιτική πρωτοβουλία με 117 νησιωτικούς υπογράφοντες, παρόμοια με αυτή του Συμφώνου των Δημάρχων αλλά που αντανακλά τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά. Το ΣτΝ, το οποίο χαίρει ευρείας αναγνώρισης από τα Ευρωπαϊκά όργανα, προσκαλεί τις Ευρωπαϊκές νησιωτικές τοπικές αρχές να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ για το 2020, καταρτίζοντας και υλοποιώντας νησιωτικά Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας στο έδαφος τους.

Βασικοί Πυλώνες

Η πρωτοβουλία αναπτύσσεται με τρεις πυλώνες:

•    Πυλώνας Ι: Φόρουμ των Έξυπνων Νησιών
Ετήσια εκδήλωση που προωθεί τη συνεργασία, τη δικτύωση και την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των εκπροσώπων των νησιωτικών αρχών, σε συνέχεια της οποίας να οργανώνεται το Συνέδριο για τα Έξυπνα Νησιά, δίνοντας τη δυνατότητα σε εμπλεκόμενους φορείς να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα που θα θέτουν σε εφαρμογή την Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά».

•    Πυλώνας ΙΙ: Διακήρυξη των Έξυπνων Νησιών
Κείμενο που αποτελεί θεμέλιο λίθο της Πρωτοβουλίας και παρουσιάζει τη θέση των νησιών σχετικά με το ρόλο, το δυναμικό τους αλλά και τις προκλήσεις που πρέπει να ξεπεράσουν προκειμένου να μετατραπούν σε τόπους – πρότυπα μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

•    Πυλώνας ΙΙΙ: Πλατφόρμα για Έξυπνα Έργα & Πολιτικές
Οργανισμός που διευκολύνει τις στρατηγικές συμπράξεις μεταξύ νησιωτικών αρχών/φορέων και του ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, για την ανάπτυξη λύσεων στη διαχείριση των υποδομών και των φυσικών πόρων των νησιών που να είναι ολοκληρωμένες, μεταβιβάσιμες και επεκτάσιμες σε κλίμακα, ώστε αφενός να ανταποκρίνονται στην ανάγκη εντατικοποίησης της Έρευνας και Τεχνολογίας και συντονισμού των επενδύσεων σε πιλοτικά αλλά και μεγαλύτερα έργα στα νησιά και αφετέρου να βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων στα νησιά, εμπνέοντας παράλληλα την ηπειρωτική χώρα.