1. Home
 2. Νέα
 3. ΚΑΠΕ: Δεκατρία νέα έργα Horizon 2020
ΚΑΠΕ: Δεκατρία νέα έργα Horizon 2020

ΚΑΠΕ: Δεκατρία νέα έργα Horizon 2020

0

Δεκατρία νέα έργα εξασφάλισε το ΚΑΠΕ, μετά την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου  για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων, στα οποία θα συμμετάσχει το ΚΑΠΕ, πλησιάζει τα 47 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος προϋπολογισμός για το Κέντρο ανέρχεται σε περίπου 2 εκατ. ευρώ.

 • TRACER -Smart strategies for the transition in coal intensive regions

Κύριος στόχος του έργου είναι η υποστήριξη των περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα της Ευρώπης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας σειράς στρατηγικών σχετικά με την Έρευνα και την Καινοτομία, προκειμένου να διευκολυνθεί και να εξομαλυνθεί κατά το βέλτιστο τρόπο η διαδικασία μετάβασης των περιφερειών αυτών προς ένα αειφόρο ενεργειακό σύστημα. Το έργο TRACER θα έχει ως κύριο αποτέλεσμα εννέα σετ Στρατηγικών Έρευνας & Καινοτομίας, οι οποίες θα εστιάσουν στο κομμάτι της Έξυπνης Εξειδίκευσης και θα είναι εναρμονισμένες με τις αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες του Σχεδίου Στρατηγικών Ενεργειακών Τεχνολογιών (SET Plan), καθώς και εννέα Οδικούς Χάρτες, έναν για κάθε μία εκ των εμπλεκόμενων στην παρούσα πρόταση περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα. Η περιφέρεια εστίασης για την Ελλάδα είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 • LOCOMOTION -LOw-CarbOn society: an enhanced MOdelling tool for the transiTION to sustainability

Αντικείμενο  του έργου είναι η ενίσχυση των υπαρχόντων Integrated Assessment Models, μέσω της ανάπτυξης ενός αξιόπιστου και πρακτικού συστήματος μοντέλων, για την υποστήριξη της ενεργειακής πολιτικής για την αξιολόγηση των διαφόρων πολιτικών και των πιο αποτελεσματικών τρόπων μετάβασης σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών. Το Εργαστήριο Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων του ΚΑΠΕ θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν για τη λειτουργία των μοντέλων, τη συλλογή και διαχείριση της βάσης δεδομένων του έργου και τη συμμετοχή σε κάποιες παραμέτρους κατά την ανάπτυξη των μοντέλων.

 • QualDeEPC -High-quality Energy Performance Assessment and Certification in Europe Accelerating Deep Energy Renovation

Τα έργο στοχεύει στη βελτίωση της συμμόρφωσης, της αξιοπιστίας, της χρηστικότητας και της σύγκλισης  των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εστιάζοντας στις περιπτώσεις της ριζικής ανακαίνισης κτιρίων, ενώ ταυτόχρονα θα διερευνηθεί το πλαίσιο της εξέλιξης των ΠΕΑ σε Πιστοποιητικά ‘Νέας Γενιάς’.

 • SMARTER Finance for Families

Η κύρια ιδέα του έργου είναι η υποστήριξη καινοτόμων πρωτοβουλιών πράσινης χρηματοδότησης σε 12 χώρες, με απώτερο στόχο να αυξήσει την ιδιωτική χρηματοδότηση για την ανέγερση «πρότυπων» κατοικιών. Το έργο αναπαράγει το επιτυχημένο πρόγραμμα “Green Homes and Green Mortgage” που αναπτύχθηκε στη Ρουμανία και το οποίο αναδείχθηκε ως ιδιαίτερα επιτυχημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 •  LABEL 2020 -New Label driving supply and demand of energy efficient products

Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη στη διαδικασία μετάβασης από την τρέχουσα στη νέα ενεργειακή ετικέτα για επιλεγμένες ομάδες προϊόντων που θα ξεκινήσει το 2020. Η νέα ενεργειακή ετικέτα επαναπροσδιορίζει τις ενεργειακές κλάσεις με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάπτυξη της αγοράς. Η διαδικασία μετάβασης απαιτεί επαρκή καθοδήγηση και υποστήριξη των ενδιαφερομένων μερών, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή καθώς και η υψηλή αποδοχή, κατανόηση και χρήση της νέας ετικέτας. Στο πλαίσιο του έργου θα σχεδιαστούν ολοκληρωμένες δράσεις και εργαλεία υποστήριξης των καταναλωτών, των λιανεμπόρων, των κατασκευαστών, φορέων πολιτικής κ.ά., σε εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 • ENSMOV -Enhancing the Implementation and Monitoring and Verification practices of Energy Saving Policies under Article 7 of the EED

Σκοπός του έργου είναι να υποστηρίξει τις δημόσιες αρχές να βελτιώσουν και να συμπληρώσουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής απόδοσης με τη: 1) Διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών, 2) Ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών παρακολούθησης, αναφοράς και επαλήθευσης των δημόσιων αρχών, με έμφαση στις απαιτήσεις του άρθρου 7 της Οδηγίας Ενεργειακής Απόδοσης, EED ΙΙΙ).

 • ODYSSEE-MURE -Monitoring EU energy efficiency first principle and policy implementation

Το έργο ODYSSEE-MURE στοχεύει στη στήριξη των φορέων που συμβάλλουν στη  χάραξη ενεργειακής πολιτικής στα κράτη μέλη της ΕΕ προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της οδηγίας της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση. Ειδικότερα, παρέχει φιλικές προς το χρήστη βάσεις δεδομένων και άλλα διαδικτυακά εργαλεία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών ενεργειακής απόδοσης. Τα εργαλεία αυτά σχεδιάστηκαν κυρίως στο παρελθόν και στο συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να επεκταθούν περαιτέρω από μια έμπειρη ομάδα συμμετεχόντων που περιλαμβάνει εθνικούς οργανισμούς ενεργειακής απόδοσης από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ (συν τη Νορβηγία, την Ελβετία και τη Σερβία), μεταξύ αυτών και το ΚΑΠΕ, και μια ισχυρή τεχνική ομάδα συντονισμού. Στο πλαίσιο αυτού του έργου θα προετοιμαστεί και η μελλοντική ένταξη των Βαλκανικών χωρών που δεν συμμετέχουν σήμερα.

 • X-tendo – eXTENDing the energy performance assessment and certification schemes via a mOdular approach

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της συμμόρφωσης’, της ‘αξιοπιστίας’, της ‘χρηστικότητας’ και της ‘σύγκλισης’ των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε όλες τις χώρες της ΕΕ, και ταυτόχρονα η διερεύνηση του πλαισίου της εξέλιξης των ΠΕΑ σε Πιστοποιητικά ‘Νέας Γενιάς’. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν:

α) εργαλεία και μεθοδολογίες για την ενίσχυση των τεχνικών χαρακτηριστικών στην ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων,

β) μεθοδολογίες για την ένταξη των ΠΕΑ σε ευρύτερο πληροφοριακό πλαίσιο και

γ) οδηγίες, καλές πρακτικές και συστάσεις για την εφαρμογή αυτών των καινοτόμων στοιχείων των ΠΕΑ στο υφιστάμενο πλαίσιο ενεργειακής πιστοποίησης.

EMB3Rs -User-driven Energy-Matching & Business prospection tool for industrial Excess heat/cold Reduction, Recovery and Redistribution

Στο πλαίσιο του έργου EMB3Rs θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα, η οποία θα υποστηρίζεται από ένα έξυπνο εργαλείο προσομοίωσης, προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Το εργαλείο αυτό θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τις βέλτιστες εναλλακτικές λύσεις για τη χρήση και ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας θερμικής/ψυκτικής ενέργειας  από  βιομηχανικές ή αστικές χρήσεις. Θα ταιριάζει τα ενεργειακά, χρονικά και χωρικά προφίλ των «παρόχων» θερμότητας (θερμικής/ψύξης) με δυνητικούς χρήστες σε υπάρχοντα ή μελλοντικά δίκτυα.

 •  GEORISK -Developing geothermal and renewable energy projects by mitigating their risks

 Το “GEORISK” ασχολείται με την μελέτη και την αξιολόγηση των υφισταμένων σχημάτων κάλυψης γεωλογικού κινδύνου γεωθερμικών επενδύσεων με προτάσεις βελτίωσής τους.

 • GEO4CIVHIC -Most Easy, Efficient and Low Cost Geothermal Systems for Retrofitting Civil and Historical Buildings 

Το “GEO4CIVHIC”  στοχεύει στην τεχνολογική ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων γεωεναλλακτών, του εξοπλισμού και των μεθόδων κατασκευής τους, καθώς και στην δημιουργία καινοτόμου γεωθερμικής αντλίας θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας με ψυκτικά ρευστά φιλικά προς το περιβάλλον. Παράλληλα υπάρχουν δράσεις  επίδειξης και προσομοίωσης της εφαρμογής της αναπτυχθείσας τεχνολογίας σε δημόσια και ιστορικά κτίρια  με παράλληλες δράσεις έρευνας αγοράς

 • GIFT Geographical Islands FlexibiliTy

To “GIFT”  είναι ένα έργο που αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών άνθρακος από το ενεργειακό μείγμα των Ευρωπαϊκών νησιών. Τα Ευρωπαϊκά νησιά πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους των χωρών τους και τους διεθνείς κανονισμούς, που στοχεύουν στην προώθηση ενός πράσινου ενεργειακού μίγματος.  Σκοπός του GIFT είναι να αναπτύξει και να εφαρμόσει έξυπνες καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που θα επιτρέψουν στα νησιά να ενσωματώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο από το τεράστιο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που διαθέτουν.

 • HYDROPOWER-EUROPE

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός δικτύου εξειδικευμένων φορέων με σκοπό την προώθηση των τεχνολογιών νερού.