1. Home
  2. Νέα
  3. O ΤΙΤΑΝ δηλώνει έτοιμος να απορροφήσει τις συνέπειες του κορονοϊού
O ΤΙΤΑΝ δηλώνει έτοιμος να απορροφήσει τις συνέπειες του κορονοϊού

O ΤΙΤΑΝ δηλώνει έτοιμος να απορροφήσει τις συνέπειες του κορονοϊού

0

Παρότι η πανδημία του κορονοϊού ενδέχεται να έχει σημαντικές συνέπειες στις δραστηριότητες του Ομίλου Τιτάν κατά το 2020, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι ο Τιτάνας θα μπορέσει να απορροφήσει αυτές τις συνέπειες, οι οποίες δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.

Αυτό αναφέρεται στην Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2019, όπου παρουσιάζονται τα οικονομικά του αποτελέσματα, σε συνδυασμό με την ευρύτερη κοινωνική και περιβαλλοντική του επίδοση, ενώ γίνεται και αξιολόγηση των συνεπειών του Covid-19.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στην Έκθεση, “από το Μάρτιο του 2020, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, οι περισσότερες χώρες εφάρμοσαν εκτεταμένα μέτρα κοινωνικής τήρησης αποστάσεων, τα οποία διατάραξαν την παγκόσμια οικονομία και οδήγησαν σε πτώση της ζήτησης.

Από την εμφάνιση της κρίσης του κορωνοϊού, στον Τιτάνα προχωρήσαμε στη λήψη μέτρων για να προστατεύσουμε την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων μας, να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων μας και να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας. Καθώς η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, των πελατών και των προμηθευτών μας συνιστούν απόλυτη προτεραιότητα, έχουν ληφθεί μια σειρά από προληπτικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, έχουν εφαρμοστεί σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας που εξασφαλίζουν τη λειτουργία όλων των εργοστασίων παραγωγής τσιμέντου και των καθετοποιημένων δραστηριοτήτων του Ομίλου”.

Σύμφωνα με έκθεση, “αν και δεν έχουμε ακόμη διαπιστώσει τον αντίκτυπο στις δραστηριότητές μας, με τους όγκους πωλήσεων να κινούνται σε φυσιολογικά επίπεδα το πρώτο τρίμηνο του έτους, η εξάπλωση της κρίσης του κορονοϊού αναπόφευκτα θα επηρεάσει βραχυπρόθεσμα και τη δική μας δραστηριότητα. Οι κλάδοι των κατασκευών και των δομικών υλικών βραχυπρόθεσμα αναμένεται να πληγούν λιγότερο από την κρίση (ο οίκος Moody’s τους χαρακτηρίζει ως κλάδους “χαμηλού κινδύνου”), αλλά θα υπάρξουν βεβαίως και σε αυτούς τους κλάδους συνέπειες από την πτώση των πωλήσεων, ειδικότερα και πιο έντονα κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους”.

Προκειμένου να αξιολογήσει τις πιθανές συνέπειες στη ρευστότητα και στην κερδοφορία του, ο Όμιλος προέβη σε μια αξιολόγηση των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν σε ένα σενάριο ακραίων καταστάσεων, προσομοιώνοντας ένα τεστ αντοχής (stress test) που προβλέπει μειωμένες πωλήσεις για το υπόλοιπο έτος, μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα για την είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων, σταθερά κεφάλαια κίνησης, σημαντική μείωση των επενδυτικών δαπανών και ήπια πτώση τιμών.

Το συγκεκριμένο σενάριο δεν προβλέπει εξοικονόμηση από περιστολές δαπανών, αν και – όπως αναφέρεται- ο Όμιλος σκοπεύει -και ήδη άρχισε- να εφαρμόζει μια σειρά μέτρων που αποβλέπουν στη μείωση των δαπανών και τη βελτίωση των ταμειακών ροών. Σύμφωνα με το ίδιο πάντα σενάριο, η ρευστότητα του Ομίλου καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του για τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Παράλληλα, ο Όμιλος έχει καταρτίσει σχέδια έκτακτης ανάγκης και ευέλικτες λύσεις, κι έχει ενισχύσει τη ρευστότητά του σε 400 εκατ. ευρώ, συνδυάζοντας ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης.

Επιπλέον, αναφέρει ότι οι συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού δεν είχαν ουσιώδη αντίκτυπο στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2019.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, “αν και η πανδημία ενδέχεται να έχει σημαντικές συνέπειες στις δραστηριότητες του Τιτάνα κατά το 2020, ο Όμιλος θα είναι σε θέση να απορροφήσει αυτές τις συνέπειες, οι οποίες δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ομίλου”.

tags: