1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Αλλαγή παρόχου: Τι ζητούν οι προμηθευτές ρεύματος
Αλλαγή παρόχου: Τι ζητούν οι προμηθευτές ρεύματος

Αλλαγή παρόχου: Τι ζητούν οι προμηθευτές ρεύματος

0

Τις τοποθετήσεις των εταιρειών του κλάδου στις προτάσεις της ΡΑΕ για τα όρια χρεών πάνω από τα οποία «κόβεται» η δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή ρεύματος, δημοσιοποίησε χτες (11/3) η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στο πλαίσιο της σχετικής συμπληρωματικής διαβούλευσης.

Μέρος στη διαβούλευση έλαβαν οι εταιρείες ΔΕΗ, Μυτιληναίος (Protergia), Ήρων, Elpedison, Volterra, ΖeniΘ και Φυσικό Αέριο-Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, καθώς και οι συλλογικοί φορείς ΕΣΠΕΝ και ΕΣΕΠΗΕ.

Με βάση τις προτάσεις της ΡΑΕ ο πελάτης δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας για να ασκήσει το δικαίωμα αλλαγής Προμηθευτή, ακόμη και εάν έχει ληξιπρόθεσμες, μη διακανονισμένες οφειλές, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οφειλές δεν υπερβαίνουν τα παρακάτω ποσά, ανά κατηγορία Πελατών, για τετραμηνιαία κατανάλωση:

– Οικιακοί Πελάτες: 150 €

– Μη οικιακοί (εμπορικοί) Πελάτες ΧΤ: 200 €

– Πελάτες ΜΤ: 1.000 €

Τι ζητούν οι προμηθευτές ρεύματος

  1. Την επιβολή πλαφόν στο ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών βάσει του οποίου ο πελάτης δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας
  2. Την εισαγωγή του συστήματος επισήμανσης οφειλής (debt flagging)
  3. Την δυνατότητα του παλαιού προμηθευτή σε περίπτωση μη τήρησης από τον Πελάτη των όρων διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, να προχωρήσει εντός συγκεκριμένου διαστήματος σε εντολή απενεργοποίησης της παροχής.

Τι ισχύει με παλιούς και νέους προμηθευτές

Εάν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Πελάτη υπερβαίνουν τα ανωτέρω ποσά, ο Πελάτης δεν δύναται να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας για άσκηση του δικαιώματος αλλαγής Προμηθευτή, εάν δεν έχει προηγουμένως εξοφλήσει ολοσχερώς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του που απορρέουν από την αρχική Σύμβαση, ή, εάν δεν έχει πρώτα προβεί σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον Προμηθευτή του, στο πλαίσιο της πολιτικής διακανονισμών που αυτός εφαρμόζει, εκτός εάν εμπίπτει στην παράγραφο 5 του άρθρου 34 του Κ.Π.Η.Ε.

Ο παλαιός Προμηθευτής, σε περίπτωση μη τήρησης από τον Πελάτη των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, κατ’ εξαίρεση διατηρεί για έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής Προμηθευτή, το δικαίωμα να υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής, ακόμη και εάν έχει συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο Προμηθευτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Πελάτη αντιστοιχούν σε τουλάχιστον έξι (6) μηνιαίους λογαριασμούς κατανάλωσης.

Debt flagging

Συμπληρωματικά προς την ανωτέρω ρύθμιση, εισάγεται σύστημα επισήμανσης οφειλής (debt flagging), για τους Πελάτες, των οποίων οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε δεν υπερβαίνουν τα ως άνω ποσά είτε έχουν ενταχθεί σε διακανονισμό με τον Προμηθευτή και οι οποίοι, ως εκ τούτου, συννόμως προβαίνουν σε αλλαγή Προμηθευτή. Στο σύστημα αυτό θα προβλέπονται διαβαθμίσεις στην επισήμανση οφειλής (διαφοροποίηση στην ένδειξη), οι οποίες θα αποτυπώνουν ποιοτικά χαρακτηριστικά του Πελάτη σε σχέση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του.

Συγκεκριμένα, Πελάτης με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον παλαιό Προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει συννόμως σε αλλαγή Προμηθευτή, επειδή οι εν λόγω οφειλές του δεν υπερβαίνουν τα υπό στοιχείο 1 ποσοτικά όρια, θα εμφανίζεται με κόκκινη επισήμανση σε περίπτωση που δεν έχει εντάξει τις ληξιπρόθεσμες αυτές οφειλές σε διακανονισμό με τον παλαιό Προμηθευτή του. Η επισήμανση αυτή θα είναι ορατή και στον νέο Προμηθευτή, εξυπηρετώντας την ενημέρωση του τελευταίου αναφορικά με τη φερεγγυότητα του Πελάτη του. Πελάτης που προβαίνει σε αλλαγή Προμηθευτή, έχοντας διακανονίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς παλαιό Προμηθευτή του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, θα επισημαίνεται με διαφορετική ένδειξη (π.χ. πράσινη επισήμανση).

Τι προτείνει η ΡΑΕ

Η ΡΑΕ προκρίνει ως σκόπιμη και σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας την εφαρμογή της ανωτέρω συνολικής (υπό στοιχεία 1 έως 3) ρύθμισης αρχικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους από την έναρξη εφαρμογής της, προκειμένου εν συνεχεία να αξιολογηθεί εκ νέου, επί τη βάσει αφενός της αποτελεσματικότητάς της ως προς τον επιδιωκόμενο δημοσίου συμφέροντος σκοπό της ανάσχεσης διόγκωσης των ανεξόφλητων οφειλών των καταναλωτών προς τους Προμηθευτές και της αποτροπής καταχρηστικής μετακίνησης των μη συμμορφούμενων με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις καταναλωτών προς άλλους Προμηθευτές, αφετέρου των συνεπειών εφαρμογής της στην αγορά Προμήθειας.

Στο πλαίσιο της παρούσας συμπληρωματικής διαβούλευσης, προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τυχόν επιπρόσθετες προτάσεις τους, έως και τις 5 Μαρτίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kdprel@rae.gr. Η ΡΑΕ, μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α΄ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ), η «πρόταση της ΡΑΕ προβλέπει ιδιαιτέρως χαμηλά χρηματικά όρια τα οποία αποκλειστικό στόχο έχουν τη δημιουργία εμποδίων στο άνοιγμα της αγοράς. Ταυτόχρονα, η θέσπιση των ως άνω ορίων θέτει ζήτημα τήρησης των διαλαμβανομένων στην απόφαση του ΣτΕ, αφού παραβιάζουν ευθέως τον όρο της αναλογικότητα».