1. Home
  2. Νέα
  3. Motor Oil: Αυξημένος κύκλος εργασιών & επενδύσεις
Motor Oil: Αυξημένος κύκλος εργασιών & επενδύσεις

Motor Oil: Αυξημένος κύκλος εργασιών & επενδύσεις

0

Στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα και τις επιδόσεις του Ομίλου Motor Oil για τη χρήση 2021 παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα οικονομικά μεγέθη της χρονιάς κατά την οποία ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε  στα 10 δις ευρώ το 2021 παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 68%. Ο Όμιλος παρά τις συνεχείς προκλήσεις συνέχισε τις επενδύσεις οι οποίες για το 2021 έφτασαν τα 428 εκατ. ευρώ. Για την τρέχουσα χρήση 2022 η συνολική επενδυτική δαπάνη της μητρικής Motor Oil αναμένεται να διαμορφωθεί σε Ευρώ 175 εκατ. €.

Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της Motor Oil (κατά 83%) τη χρήση 2021 έναντι της χρήσης 2020 οφείλεται στον αυξημένο όγκο πωλήσεων (κατά 12,83%) σε συνδυασμό με τον αυξημένο μέσο όρο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου εκπεφρασμένων σε Δολάρια Η.Π.Α. (κατά 72,89%).

Η αύξηση του όγκου των πωλήσεων της Εταιρίας αποδίδεται στην ομαλοποίηση των συνθηκών σε επίπεδο οικονομίας διεθνώς, ως απόρροια της άρσης των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, και στην υψηλή διαθεσιμότητα των μονάδων του Διυλιστηρίου καθόλη τη διάρκεια της χρήσης 2021 δεδομένου ότι οι εργασίες συντήρησης με έμφαση στο συγκρότημα ήπιας υδρογονοδιάσπασης (Mild Hydrocracker Complex) είχαν πραγματοποιηθεί εντός της χρήσης 2020 και συγκεκριμένα το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020.

Η ανάκαμψη της ζήτησης πετρελαιοειδών στις τρεις αγορές στις οποίες παραδοσιακά δραστηριοποιείται η Εταιρία (Εσωτερική, Εξαγωγές, Ναυτιλία) σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης και την αύξηση του όγκου των βιομηχανικών πωλήσεων του Διυλιστηρίου οδήγησε στην επίτευξη EBITDA Ευρώ 341,9 εκατ. Τη χρήση 2021 έναντι οριακών EBITDA Ευρώ 2,7 εκατ. τη χρήση 2020.

Τα κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 241,4 εκατ. τη χρήση 2021 έναντι ζημιών Ευρώ 136,4 εκατ. τη χρήση 2020.

Τα κέρδη μετά από Φόρους (EAT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 183,2 εκατ. τη χρήση 2021 έναντι ζημιών Ευρώ 112,9 εκατ. τη χρήση 2020.

Τα ενοποιημένα EBITDA τη χρήση 2021 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 489,6 εκατ. έναντι Ευρώ 84,8 εκατ. τη χρήση 2020 με τη συμβολή των δύο θυγατρικών ομίλων λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων (CORAL, AVIN) συνδυαστικά να ανέρχεται σε Ευρώ 121 εκατ. και της θυγατρικής MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. που δεν σχετίζεται με την διύλιση και εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων) σε Ευρώ 44,7 εκατ.

Ο όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. το 2021 εδραίωσε τη θέση του στον κλάδο των ΑΠΕ αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ένδεκα εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 220 MW και ενός επιπλέον υπό κατασκευή αιολικού πάρκου δυναμικότητας 20 MW. Σήμερα ο Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 280 MW έναντι 124 MW στα τέλη του 2020. Επιπλέον ο Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο αδειών προς ανάπτυξη συνολικής ισχύος 650 MW.

Από την αρχή της κρίσης το Μάρτιο 2020 ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. έθεσε ως προτεραιότητες: την υγεία και ασφάλεια όλων των ενδιαφερομένων μερών (ήτοι εργαζομένων, συνεργατών, προμηθευτών, πελατών, τοπικών κοινωνιών), την διασφάλιση πιστωτικών γραμμών για την απαραίτητη ρευστότητα για την αδιάκοπη λειτουργία του παραγωγικού κυκλώματος και του εφοδιασμού της αγοράς και, την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών σε τομείς του ευρύτερου ενεργειακού κλάδου.

Ως προς τις επιπτώσεις από την αύξηση του ενεργειακού κόστους διευκρινίζεται ότι το Διυλιστήριο της Εταιρίας διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία αναφορικά με την επιλογή του μίγματος πρώτων υλών και καυσίμων η οποία κατ’ εξοχήν αξιοποιείται σε περιόδους ακραίων διακυμάνσεων των τιμών. Δεδομένης της μεγάλης αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου κατά το 2021, η Εταιρία επέλεξε να χρησιμοποιήσει εναλλακτικά καύσιμα στο διυλιστήριο, όπως μαζούτ, νάφθα και υγραέριο.

Αναφορικά με τις αγορές αργού πετρελαίου τύπου URAL σημειώνεται ότι αυτές ανήλθαν στο 5,5% των συνολικών αγορών αργού της Εταιρίας τη χρήση 2021. Συνεκτιμώντας την πλεονεκτική γεωγραφική τοποθεσία του Διυλιστηρίου της Εταιρίας, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. έχει στη διάθεσή της πολλές εναλλακτικές επιλογές ως προς την επιλογή προμηθευτών αργού πετρελαίου. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι οι πωλήσεις προς την Ρωσία και την Ουκρανία διαμορφώθηκαν κάτω του 1% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου τη χρήση 2020 καθώς και τη χρήση 2021.

Επενδυτική Δαπάνη

Η συνολική επενδυτική δαπάνη της Εταιρίας τη χρήση 2021 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 243,5 εκατ. ήτοι λίγο μεγαλύτερη έναντι της αρχικής εκτίμησης των Ευρώ 240 εκατ. Το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης αφορούσε το συγκρότημα κατεργασίας νάφθας (Ευρώ 161 εκατ.) η κατασκευαστική φάση του οποίου πλησιάζει στην ολοκλήρωση και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο μισό της χρήσης 2022. Επιπρόσθετα, ποσό Ευρώ 39 εκατ. αφορούσε συνήθεις δαπάνες συντήρησης των υφιστάμενων μονάδων του Διυλιστηρίου και σειρά έργων μικρότερης κλίμακας (miscellaneous) με σκοπό την ενίσχυση των όρων ασφαλείας και υγιεινής, καθώς επίσης και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων του Διυλιστηρίου.

Για την τρέχουσα χρήση 2022 η συνολική επενδυτική δαπάνη της Εταιρίας αναμένεται να διαμορφωθεί σε Ευρώ 175 εκατ. με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να αφορά: α) την ολοκλήρωση της κατασκευής και τη λειτουργία του συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας, β) την έναρξη του έργου κατασκευής μίας νέας μονάδας συμπαραγωγής ισχύος και θερμότητας υψηλής απόδοσης, συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ 60 εκατ., για την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των μονάδων συμπαραγωγής του Διυλιστηρίου σε 142MW (από 85MW) με σκοπό τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας του στα νέα δεδομένα μεγέθους και, γ) τις συνήθεις δαπάνες συντήρησης των υφιστάμενων μονάδων του Διυλιστηρίου και σειρά έργων μικρότερης κλίμακας.

Αναλυτικοί πίνακες και περισσότερες πληροφορίες:

https://www.moh.gr/news/etisia-enimerosi-analyton-3/