1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. Νέα έργα από το ΙΓΜΕ
Νέα έργα από το ΙΓΜΕ

Νέα έργα από το ΙΓΜΕ

0

Οκτώ μεγάλα ερευνητικά έργα που θα θέσουν τις βάσεις για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας και θα συμβάλλουν στην προστασία και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, ξεκινά το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2015.


Τα έργα συνολικού προϋπολογισμού €18.858.220 χρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Έξι από αυτά βρίσκονται ήδη σε στάδιο υλοποίησης και δύο είναι σε διαδικασία ένταξης στα χρηματοδοτικά προγράμματα.


ΕΡΓΑ
1.«Έρευνα και αξιολόγηση επιλεγμένων μη ενεργειακών ορυκτών πρώτων υλών της χώρας, με στόχο τη βιώσιμη λειτουργία της εξορυκτικής βιομηχανίας» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
Το έργο αφορά α) στην έρευνα και αξιολόγηση επιλεγμένων ορυκτών πρώτων υλών (ψευδάργυρος, μόλυβδος, χαλκός χρυσός, άργυρος, διακοσμητικά πετρώματα), ενώ για πρώτη φορά γίνεται στοχευμένη έρευνα για σπάνιες γαίες β) στην ανάπτυξη μοντέλων επαναχρησιμοποίησης των απορριμμάτων της εξορυκτικής δραστηριότητα γ) στην επικαιροποιήση της βάσης δεδομένων των Αδρανών Υλικών και Βιομηχανικών Ορυκτών, σύνταξη για πρώτη φορά Άτλαντα Αμμοληψιών και νέου Άτλαντα Μαρμάρων των Ελληνικών Διακοσμητικών Πετρωμάτων της Ελλάδας δ) στη δημιουργία δημόσιας βάσης Κοιτασματολογικών δεδομένων ε) στην εκμίσθωση Δημόσιων Μεταλλείων, από 10 που είναι σήμερα σε 12 στ) στην ανάδειξη Γεωλογικών και Πολιτιστικών Χαρακτηριστικών της περιοχής Μαραθίου Πάρου & Αντίπαρου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη του γεωτουρισμού.
2. «Αποτίμηση γεωθερμικού ενεργειακού δυναμικού σε επιλεγμένες περιοχές για περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δυναμικού θερμομεταλλικών υδάτων και ιαματικών φυσικών πόρων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
Με τον εντοπισμό νέων περιοχών με γεωθερμικό δυναμικό υψηλής θερμοκρασίας θα αυξηθεί το πιθανό δυναμικό εγκατεστημένης ισχύος ηλεκτροπαραγωγής ενώ τα νέα πεδία χαμηλής θερμοκρασίας θα συμβάλουν στην εξοικονόμηση εισαγόμενων καυσίμων θέρμανσης και στην αγροτουριστική ανάπτυξη με οικονομικό όφελος μεγαλύτερο από 10 εκ. €/έτος.
3.«Γεωλογική πολυθεματική χαρτογράφηση σε στρατηγικές και επιχειρησιακές κλίμακες για επιλογές αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στόχων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
Με αυτό το έργο α) θα δημιουργηθεί μια ακριβή εικόνα της γεωλογίας της χώρας, απαραίτητη για χωροταξικό σχεδιασμό, κατασκευή οδικών αξόνων, περιβαλλοντική πολιτική κ.α. β) θα συντελεστεί ψηφιακή σύγκλιση με τα γεωλογικά φύλλα όλης της Ευρώπης και γ) θα αναπτυχτεί το έργο της Αστικής Γεωλογίας στο Βόλο και την Ηγουμενίτσα με στόχο τη δημιουργία πολυγεωθεματικών χαρτών μεγάλης κλίμακας (1:5.000) που θα αποτυπώνουν τα γεωλογικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή αστοχιών και προβλημάτων σε τεχνικές, γεωτεχνικές, υδρογεωλογικές και περιβαντολλογικές δράσεις.
4. «Υποθαλάσσιες γεωλογικές και κοιτασματολογικές έρευνες στην υφαλοκρηπίδα μεταξύ των περιοχών Χαλκιδικής και Καβάλας, και στην καλδέρα της Σαντορίνης» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
Στα 30 περίπου χρόνια εκτέλεσης Υποθαλάσσιων Γεωλογικών Ερευνών, έχει καλυφθεί από έρευνες υποδομής, μόνο το 15% του θαλάσσιου χώρου μας. Με την ολοκλήρωση του έργου θα συμπληρωθεί η θαλάσσια γεωλογική υποδομή στο 25%, ενώ για πρώτη φορά θα γίνει και στοχευμένη έρευνα για ύπαρξη αξιοποιήσιμων αποθεμάτων σπανίων γαιών σε περιοχές της υφαλοκρηπίδας του Β. Αιγαίου.
5. «Ανάπτυξη χαρτογραφικών υπηρεσιών – ελεύθερα γεωδεδομένα ΙΓΜΕΜ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Τα γεωχωρικά δεδομένων του πληροφοριακού Συστήματος του ΙΓΜΕΜ θα διαχέονται ελεύθερα, θα ψηφιοποιηθεί το ιστορικό επιστημονικό αρχείο του ΙΓΜΕΜ, ώστε να υπάρξουν άμεσα διαθέσιμα στοιχεία σε περιπτώσεις γεωλογικών καταστροφών (π.χ. κατολισθήσεις, περιβαλλοντικές μολύνσεις, κλπ.).
6. «Εθνικό δίκτυο παρακολούθησης υπόγειων νερών» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Το έργο περιλαμβάνει: α)την αποτύπωση, επικαιροποιήση των έργων υδροληψίας β) την καταγραφή και προέλευση εστιών ρύπανσης των υδροσυστημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων γ) οριοθέτηση υδρευτικών υδροκυστωμάτων, αντιμετώπιση ελλειμματικών ισοζυγίων χρήσεων ε) αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την πλήρη εφαρμογή σχεδίων ορθολογικής διαχείρισης του νερού και έργων σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο.


ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ
Τα υπό ένταξη έργα προϋπολογισμού €4.733.000 αφορούν σε δύο θεματικές. Η πρώτη σχετίζεται με τα γεωλογικά καταστροφικά φαινόμενα, τα οποία θα αποτυπωθούν σε χάρτη, θα γίνει εκτίμηση της επικινδυνότητας και θα προταθούν μέτρα αντιμετώπισης. Το δεύτερο έργο αφορά στην εκτίμηση της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας από φυσική και ανθρωπογενή ρύπανση εδαφών, νερών, εγκαταλειμμένων μεταλλείων-λατομείων καθώς και μέτρα διαχείρισης περιοχών που έχουν υποστεί ρύπανση.