1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. Τα νέα μέτρα του ΥΠΕΚΑ για τα Φωτοβολταϊκά
Τα νέα μέτρα του ΥΠΕΚΑ για τα Φωτοβολταϊκά

Τα νέα μέτρα του ΥΠΕΚΑ για τα Φωτοβολταϊκά

1

Δέσμη μέτρων Διάσωσης από πιθανή κατάρρευση της αγοράς Ενέργειας λαμβάνει το ΥΠΕΚΑ, με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών από υπέρογκες επιβαρύνσεις, αλλά και το τεράστιο έλλειμμα στον Ειδικό Λογαριασμό εξαιτίας χρόνιων προβλημάτων και εσφαλμένου σχεδιασμού.


Οι στρεβλώσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, οι κακοί υπολογισμοί, η σημαντική απόκλιση των πραγματικών μεγεθών και των εκτιμήσεων των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του ΕΤΜΕΑΡ, οι οφειλές των εταιρειών Energa και Hellas Power που παραμένουν σε δεσμευμένους λογαριασμούς και οι καθυστερήσεις χρόνων έφτασαν σε σημείο κατάρρευσης την αγορά ενέργειας, που θα προκαλούσε ανυπολόγιστες ζημιές στην οικονομία της χώρας. Αρχικοί υπολογισμοί για τη διάσωση της αγοράς οδηγούσαν σε υπέρογκες επιβαρύνσεις των απλών καταναλωτών, οι οποίοι θα καλούνταν για ακόμη μια φορά να σώσουν την κατάσταση με κατακόρυφες αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος.


Οι παρεμβάσεις της σημερινής Κυβέρνησης με δέσμη μέτρων περιόρισαν σχεδόν στο ελάχιστο την επιβάρυνση στον τελικό καταναλωτή και ταυτόχρονα διασφάλισαν τη βιωσιμότητα της αγοράς ενέργειας και κατ΄ επέκταση της οικονομίας. Με αποφασιστικότητα και τη συνεισφορά όλων, επιτυγχάνεται ο εξορθολογισμός και η ομαλή λειτουργία της αγοράς.


Σήμερα, ανακοινώνεται η πρώτη δέσμη με Υπουργικές Αποφάσεις που υπέγραψε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ.Μάκης Παπαγεωργίου. Ενώ σε δεύτερη φάση θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα μετά τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.


Συγκεκριμένα:
1.«Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με την απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.»
2. «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/31.1.2012 (Β’97) σχετικά με την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς»


Και οι Κοινές Υπουργικές Aποφάσεις:
3. «Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ.Γιώργο Μαυραγάνη.
4. «Προσδιορισμός ποσοστού της εισφοράς υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του άρθρου 14 του ν.1730/1987, το οποίο αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν.2773/1999» με τον Υφυπουργό πάρα τω Πρωθυπουργώ, κ.Σίμο Κεδίκογλου.


Η ανακοίνωση των μέτρων γίνεται στο πλαίσιο του διάλογου που ξεκίνησε με τους φορείς των ΑΠΕ, τις εισηγήσεις των ανεξάρτητων αρχών, των αρμόδιων διαχειριστών των δικτύων (ΑΔΜΗΕ/27.7.2012 και ΔΕΔΔΗΕ/1.8.2012) και λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των τεχνολογιών και τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Άλλωστε, έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις με εκπροσώπους όλων των φορέων στο χώρο της ενέργειας για αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς, που θα υλοποιηθεί μετά από δημόσια διαβούλευση μέσω και της ΡΑΕ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2012. Στόχος είναι η προστασία της αγοράς ενέργειας στο σύνολό της και της οικονομίας, πρωτίστως όμως των καταναλωτών. Ο σχεδιασμός δεν επηρεάζει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα και το επενδυτικό περιβάλλον, ενώ συνυπολογίζει έγκαιρα και προβλέπει τις μελλοντικές εξελίξεις προκειμένου να σταθεροποιηθεί και να εξυγιανθεί η αγορά ενέργειας.


Οι σημερινές αποφάσεις σε συνδυασμό με τη δεύτερη δέσμη μέτρων με τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, που θα ακολουθήσει, την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη δανειοδότηση του ΛΑΓΗΕ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και τις προσπάθειες που γίνονται για την αποδέσμευση των λογαριασμών των Energa και Hellas Power, αποκαθιστούν σταδιακά τη ρευστότητα στην αγορά ενέργειας και αντιμετωπίζουν άμεσα τη δύσκολη σημερινή πραγματικότητα.


Ειδικότερα, αναστέλλεται προσωρινά η υποβολή νέων αιτημάτων για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Με την αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας δεν εξετάζονται νέα αιτήματα για χορήγηση άδειας παραγωγής και έκδοση προσφοράς σύνδεσης, καθώς και τα αντίστοιχα αιτήματα που εκκρεμούν. Συνεχίζουν όμως ακωλύτως την αδειοδοτική διαδικασία έργα με άδεια παραγωγής, καθώς και έργα που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και έχουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης. Από τις προβλέψεις της Υ.Α. εξαιρούνται τα Φ/Β στις στέγες και τα έργα που έως την ημερομηνία της αναστολής είχαν ενταχθεί σε διαδικασία fast track.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία (τέλος Ιουνίου 2012) η ισχύς των έργων που συνεχίζουν απρόσκοπτα την εξέλιξη τους (δηλ. δεν υπάγονται στις προβλέψεις της προαναφερθείσας Υ.Α. για την αναστολή της διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για Φ/Β σταθμούς) υπολογίζεται περίπου σε 5.500 MW, εκ των οποίων έργα συνολικής ισχύος 3.700 MW διαθέτουν άδεια παραγωγής, ενώ έργα συνολικής ισχύος 1.800 MW, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, διαθέτουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης. Από τα έργα αυτά περίπου 1.750 MW έχουν υπογράψει σύμβαση πώλησης.


Ταυτόχρονα στο τέλος Ιουνίου 2012 σε κανονική λειτουργία βρίσκονταν 1.015 MW φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, εκ των οποίων τα 195 MW αφορούσαν σε εγκαταστάσεις του ειδικού προγράμματος Φ/Β στις στέγες.


Η επιδιωκόμενη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών σταθμών (Φ/Β) είναι 1.500 MW για το 2014 και 2.200 MW για το 2020, ενώ η συνολική ισχύς για την οποία έχουν υπογραφεί συμβάσεις πώλησης είναι 2.570 ΜW (εκ των οποίων τα 820 ΜW σε λειτουργία, εκτός των Φ/Β του ειδικού προγράμματος στεγών), ήτοι σημαντικά μεγαλύτερη από την επιδιωκόμενη ισχύ για το έτος 2014 αλλά και μεγαλύτερη από την αντίστοιχη για το έτος 2020 (βλ. Διάγραμμα 1&2).


Αποφασίζεται μείωση των τιμών για νεοεισερχόμενες Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
Λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή εμπειρία, όπως αποτυπώνεται και στη γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 5/2012 της ΡΑΕ, σε σχέση με τις εγγυημένες τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμούς, προκύπτει ότι οι τιμές αυτές στην Ελλάδα, το πρώτο εξάμηνο του 2012, συνέχιζαν να είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη. Επιπλέον, η σημαντικά υψηλότερη ηλιοφάνεια στη χώρα μας, συγκριτικά με τις περισσότερες χώρες, οδηγεί σε αρκετά υψηλότερο μεσοσταθμικό έσοδο ανά εγκατεστημένο kW, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα, παρά τις μειώσεις των εγγυημένων τιμών, οι επενδύσεις να αποφέρουν ικανοποιητικά έσοδα.


Σύμφωνα και με στοιχεία από τις τελευταίες γνωμοδοτήσεις της ΡΑΕ το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων, μεταξύ Ιανουαρίου 2012 και Αυγούστου 2012, έχει μειωθεί κατά 14% περίπου για Φ/Β εγκαταστάσεις σε στέγες, κατά 10% περίπου για Φ/Β εγκαταστάσεις έως 100kW και κατά 11% περίπου για Φ/Β εγκαταστάσεις άνω των 100kW.


Επιπλέον, λόγω της ανάγκης να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του μηχανισμού πληρωμής των παραγωγών ΑΠΕ, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα τόσο η λειτουργία των εγκατεστημένων μονάδων όσο και η υλοποίηση νέων και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της οικονομίας (αυξημένο κόστος δανεισμού, επισφάλειες κτλ) κρίθηκε αναγκαίο να επικαιροποιηθούν οι υφιστάμενες εγγυημένες τιμές πώλησης της Η/Ε από Φ/Β σταθμούς.


Αποφασίζεται η διάθεση του 25% του τέλους υπέρ ΕΡΤ για την ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση εξασφαλίζει επιπλέον έσοδα για τον Ειδικό Λογαριασμό εφαρμόζοντας για πρώτη φορά το νόμο, που δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα. Εκτιμάται, ότι τα έσοδα από την παρακράτηση υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού θα προσεγγίσουν φέτος περίπου τα 75 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό της παρακράτησης θα επανεξετάζεται ανά έτος.