1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. Οι προτάσεις του ΣΠΗΕΦ για το νομοσχέδιο ΑΠΕ
Οι προτάσεις του ΣΠΗΕΦ για το νομοσχέδιο ΑΠΕ

Οι προτάσεις του ΣΠΗΕΦ για το νομοσχέδιο ΑΠΕ

0

Τις παρατηρήσεις τους για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για τις ΑΠΕ έβγαλε στη δημοσιότητα ο Σύλλογος Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Ν. Σερρών, κατηγορώντας το ΥΠΕΚΑ πως, με το παρόν σχέδιο νόμου επιιχειρεί “να αποτρέψει πρόχειρα και αποσπασματικά την χρεοκοπία και κατάρρευση του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας”.


fotovoltaiko parko degerΑκολουθεί το πλήρες κείμενο του ΣΠΗΕΦ:
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
για πολλοστή φορά σε διάστημα ενός χρόνου το ΥΠΕΚΑ προσπαθεί με το παρόν σχέδιο νόμου να αποτρέψει πρόχειρα και αποσπασματικά την χρεοκοπία και κατάρρευση του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας.


Επί χρόνια οι ηγεσίες του ΥΠΕΚΑ θέσπιζαν με νόμους προνόμια για τους προμηθευτές ενέργειας και τους ηλεκτροπαραγωγούς με συμβατικά καύσιμα (ΜΑΜΚ, ΑΔΙ, ΟΤΣ, κ.α.) αγνοώντας όλες τις επιστημονικές μελέτες (ΙΟΒΕ, ΑΠΘ, ΕΜΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης) που επεσήμαιναν τις στρεβλώσεις. Στη συνέχεια με νόμους δημιούργησαν συνθήκες υπεραδειοδότησης και παραεμπορίου αδειών για τις Α.Π.Ε., με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με οικονομική κατάρρευση η ηλ. Ενέργεια της χώρας εξ αιτίας των ανωτέρω στρεβλώσεων.


Οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις του Υπουργείου σας για την αντιμετώπιση του δυναμικά αυξανόμενου ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές, όπως σας επεσήμαιναν οι συλλογικοί μας φορείς, γιατί δεν είχαν το θάρρος να άρουν τις υφιστάμενες στρεβλώσεις.


Με το παρόν σχέδιο νόμου , που παρουσιάσθηκε χωρίς να συνοδεύεται από πλήρη τεχνικοοικονομική μελέτη που να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του , επιχειρείται μερική άρση των στρεβλώσεων και ανακοπή του ρυθμού διείσδυσης των ΑΠΕ στο σύστημα. Παράλληλα επιβάλλονται για ακόμη μία φορά εξοντωτικές και οριζόντιες αναδρομικές εισφορές επί του τζίρου των φωτοβολταϊκών, παραβιάζοντας κάθε έννοια ενωσιακού και συνταγματικού δικαίου.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ Σ/Ν
ΑΡΘΡΟ 1:
Με την παραγρ.6 εξετάζονται κατά προτεραιότητα αιτήσεις για χορήγηση προσφορών σύνδεσης φωτοβολταϊκών (περιπτώσεις δ’ ,ε’, του πίνακα τιμολόγησης) που κατατίθενται έως τις 30.06.2013, ενώ με το άρθρο 9 παραγ.3 και 4 αναστέλλεται έως 31.12.2013 η υπογραφή συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης. Υπάρχει ασυμβατότητα των ανωτέρω άρθρων
ΑΡΘΡΟ 8:
Με την παραγρ. 2 , αντικαθίσταται η ΟΤΣ που ήταν η βάση υπολογισμού για τα έσοδα του λογαριασμού των ΑΠΕ από τον ΗΕΠ και την Εκκαθάριση Αποκλίσεων με το συνολικό μεταβλητό κόστος των συμβατικών σταθμών.
Προτείνουμε:
• η ΟΤΣ να αντικατασταθεί από το πλήρες κόστος των συμβατικών σταθμών που θα περιλαμβάνει και τα ΑΔΙ, ειδάλλως με τα σημερινά δεδομένα θα δημιουργείται ένα έλλειμμα στον λογαριασμό των ΑΠΕ της τάξης των 100 εκ. ευρώ το χρόνο.
• Όπως έχουν αποδείξει όλες οι παραπάνω μελέτες και η διαχρονική εξέλιξη της ΟΤΣ, η αιτία του συνεχώς αυξανόμενου ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ ήταν η έως σήμερα στρέβλωση της ΟΤΣ που όσο μεγάλωνε η διείσδυση των ΑΠΕ τόσο μειωνόταν και αύξανε το έλλειμμα. Συνεπώς πρέπει οι προμηθευτές ενέργειας και οι συμβατικοί παραγωγοί που επωφελήθηκαν από τη στρέβλωση της ΟΤΣ και ευθύνονται για το μέχρι σήμερα έλλειμμα να αναλάβουν σε εύλογο χρόνο να καλύψουν το σωρευτικό έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ.


ΑΡΘΡΟ 9:
Στην παραγρ. 1 πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την επιστροφή ολόκληρης της εγγυητικής επιστολής σε όσους επενδυτές υλοποίησαν εγκαίρως φωτοβολταϊκό σταθμό μικρότερης ισχύος από την προβλεπόμενη στη σύμβαση σύνδεσης.
Στην παραγρ. 4, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σύναψης σύμβασης πώλησης εντός δύο μηνών από τη ψήφιση του νόμου σε όσους έχουν υπογράψει σύμβαση σύνδεσης και έχουν πληρώσει τους όρους σύνδεσης , δεδομένου ότι έχουν σχεδόν υλοποιήσει το έργο τους.
Παράγρ. 8 :
Η επιβαλλόμενη εξοντωτική έκτακτη εισφορά επί του τζίρου των φ/β (37% και 40%) που συνδέθηκαν μετά την ψήφιση του Ν.4093/12 συνεχίζει όπως και η προηγούμενη να μεταφέρει ευθύνες και υποχρεώσεις στις πλάτες αυτών που εμπιστεύθηκαν την πολιτεία και τους υφιστάμενους νόμους και επένδυσαν στη χώρα σε περίοδο κρίσης. Είναι ,όπως αποδείχθηκε και η προηγούμενη αναποτελεσματική, άδικη, οριζόντια χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψη το μέγεθος της μονάδος και τις εξ αυτού οικονομίες κλίμακας (μικρότερο αναλογικό κόστος κατασκευής, μικρότερο συνήθως επιτόκιο δανεισμού, κ.ά.), επιβάλλεται αναδρομικά επί υπογεγραμμένων συμβάσεων και παραβιάζει τις αρχές του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.
Την ίδια στιγμή παραμένουν στο απυρόβλητο τα φ/β του ειδικού προγράμματος (οικιακά) που αποτελούν πλέον του 20 % της εγκατεστημένης ισχύος των φ/β και δεν πληρώνουν ούτε εισφορά ούτε φόρο εισοδήματος.


ΑΡΘΡΟ 11:
Θεωρούμε επαρκές το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και δεν συμφωνούμε με την πρόβλεψη του συγκεκριμένου άρθρου να υπάρχει η δυνατότητα με Υπουργική απόφαση μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ να μεταβάλλονται οι τιμές της πωλούμενης ενέργειας από ΑΠΕ.
Η οποιαδήποτε αλλαγή κατηγοριών και μεταβολή των τιμών αποζημίωσης της ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ πρέπει να εγκρίνεται από τη Βουλή.


ΑΡΘΡΟ 22:
Παράγραφος 10:
Να αποσυρθεί γιατί δεν κατανοείται η σκοπιμότητα της
Παράγραφος 12 και 13:
Να αποσυρθούν, γιατί καταργούν την προβλεπόμενη αναθεώρηση των τιμών πώλησης ενέργειας από ΑΠΕ και θα οδηγήσουν στην προοδευτική απαξίωση της απόδοσης των επενδύσεων.
Παράγραφος 15:
Να αποσυρθεί , γιατί απαλλάσσει αυθαίρετα, φωτογραφικά και χαριστικά ,χωρίς καμία τεκμηρίωση από την εισφορά του 10% του Ν.4093/12 που επιβλήθηκε στις υπόλοιπες ΑΠΕ , τις μονάδες ΣΗΘΥΑ που χρησιμοποιούν την θερμική ενέργεια για τηλεθέρμανση πόλεων.
Επίσης να καταργηθεί και η εξαίρεση από την έκτακτη εισφορά του Ν.4093/12 των μονάδων ΣΗΘΥΑ που ασχολούνται με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων που θεσπίστηκε με το άρθρο 27 του Ν.4123/2013.
Οι παραπάνω εξαιρέσεις εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και επιβαρύνουν τον λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ και πρέπει να καταργηθούν.


ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στο σχέδιο νόμου πρέπει να συμπεριληφθούν και οι παρακάτω προτάσεις που θα ανακουφίσουν τους παραγωγούς από φ/β που βρίσκονται στα όρια χρεοκοπίας :
1. Να ενοποιηθούν οι λογαριασμοί του που πληρώνουν τους παραγωγούς ενέργειας ώστε να επιβαρυνθούν όλοι το υφιστάμενο ταμειακό έλλειμμα και να μειωθεί η καθυστέρηση πληρωμών των φ/β που υπερβαίνει τις 150 ημέρες.
2. Να κληθούν και οι δανειοδοτούσες τράπεζες που συμπεριφέρθηκαν ληστρικά στους παραγωγούς από φ/β να συνδράμουν στην ταμειακή στενότητα και να απομειώσουν τα επιτόκια των δανείων και να επιμηκύνουν την περίοδο αποπληρωμής των δανείων.
κ.κ. Υπουργοί,
σας καλούμε να συμπεριλάβετε τις απόψεις μας στο τελικό σχέδιο που θα προσκομίσετε στη Βουλή και να προσκομίσετε πλήρη αιτιολογική έκθεση με οικονομικά στοιχεία ως προς την εξέλιξη των οικονομικών του ΛΑΓΗΕ με τα μέτρα του σχεδίου Νόμου που προτείνετε.