1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Η Συνήγορος του Πολίτη παρεμβαίνει για το ΕΕΤΗΔΕ
Η Συνήγορος του Πολίτη παρεμβαίνει για το ΕΕΤΗΔΕ

Η Συνήγορος του Πολίτη παρεμβαίνει για το ΕΕΤΗΔΕ

0

Η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού απέστειλε νέα επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα αναφορικά με το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ).


dei23Στην εν λόγω επιστολή αναφέρονται τα ακόλουθα: «Ο Συνήγορος του Πολίτη από την πρώτη στιγµή ασχολήθηκε µε το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών και εξακολουθεί να γίνεται αποδέκτης µεγάλου αριθµού διαµαρτυριών πολιτών σχετικά µε το φόρο αυτό, ιδιαίτερα λόγω της µη διόρθωσης -σε πάρα πολλές περιπτώσεις- του υπολογισµού του και για το 2012.


Εν όψει του σχεδιασµού του νέου Ενιαίου Φόρου Ακινήτων, ο οποίος, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, θα είναι αντίστοιχος στη σύλληψη µε το ΕΕΤΗ∆Ε και θα εισπράττεται και πάλι µέσω της ∆ΕΗ, θα θέλαµε να τονίσουµε την ανάγκη να υπάρξει µέριµνα προκειµένου να επιλυθούν οριστικά τα προβλήµατα που ανέκυψαν µε το ΕΕΤΗ∆Ε και να αποκατασταθεί η νοµιµότητα στους πολίτες που, για διάφορους λόγους, έχουν κληθεί να καταβάλουν υψηλότερο ποσό φόρου από αυτό που τους αντιστοιχεί. Τα προβλήµατα αυτά σας είχε γνωρίσει ήδη ο Συνήγορος του Πολίτη µε το υπ’ αριθµ. 148333/34130/01.10.2012 έγγραφό του. Ειδικότερα επανερχόµαστε επισηµαίνοντας τις παρακάτω περιπτώσεις:


1. ∆εν έχει µέχρι σήµερα δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης του υπολογισµού του ΕΕΤΗ∆Ε, τόσο του 2011 όσο και του 2012, στις περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι εµπροθέσµως είχαν προβεί σε όλες τις απαραίτητες για τη διόρθωση ενέργειες, χωρίς ωστόσο αυτή να αποτυπωθεί στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ.
Ειδικότερα παρατηρείται ότι, ενώ για τον υπολογισµό του ΤΑΠ λαµβάνονται υπόψη τα ορθά µεγέθη, το ΕΕΤΗ∆Ε συνεχίζει να υπολογίζεται µε τα λανθασµένα στοιχεία. Πολύ περισσότερο επισηµάνθηκαν από το Συνήγορο του Πολίτη περιπτώσεις, όπου σε πολίτες που δεν αντιµετώπιζαν κανένα πρόβληµα µε τον υπολογισµό του ΕΕΤΗ∆Ε κατά το 2011, το Τέλος υπολογίστηκε εσφαλµένα κατά το 2012.


2. ∆εν έχουν αντιµετωπιστεί µε βάση την αρχή της ορθής φορολόγησης περιπτώσεις πολιτών που αιτήθηκαν εκπρόθεσµα την διόρθωση υπολογισµού του ΤΑΠ και κατ’ επέκταση του ΕΕΤΗ∆Ε είτε π.χ. διότι απουσίαζαν στο εξωτερικό είτε διότι το λογαριασµό µε τον εσφαλµένο υπολογισµό έλαβε ενοικιαστής κατοικίας, ο οποίος δεν µερίµνησε να τον ελέγξει και να ενηµερώσει έγκαιρα τον ιδιοκτήτη.


3. ∆εν έχουν ακόµα διεκπεραιωθεί στο σύνολό τους από τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. οι αιτήσεις των πολιτών, που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες (µακροχρόνια άνεργοι, πολύτεκνοι) και δικαιούνται υπολογισµό του ΕΕΤΗ∆Ε µε µειωµένο συντελεστή. Αυτό έχει ως συνέπεια, οι πολίτες αυτοί να επιβαρύνονται µε το ΕΕΤΗ∆Ε των ετών 2011 και 2012 και σε πολλές περιπτώσεις να τους έχουν ήδη βεβαιωθεί τα αντίστοιχα ποσά, ενώ κατά το νόµο χαίρουν απαλλαγής. Σηµειώνεται ότι η διαδικασία αυτή προβλεπόταν από το άρ. 2 της ΠΟΛ 1056/2012.


4. Επίσης, δεν έχουν ακόµα διεκπεραιωθεί από τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. οι αιτήσεις των πολιτών, που, χωρίς να ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, προσέφυγαν στις ∆.Ο.Υ., προκειµένου να ζητήσουν µείωση ή απαλλαγή από το ΕΕΤΗ∆Ε επειδή διαβιούν υπό µειονεκτικές συνθήκες.


5. Τέλος, πρέπει να υπάρξει µέριµνα για τους ενοικιαστές ακινήτων, οι οποίοι κατά την έκδοση του τελικού εκκαθαριστικού λογαριασµού ∆ΕΗ, όταν διακόπτουν το συµβόλαιο λόγω αλλαγής ακινήτου, καλούνται να πληρώσουν τυχόν εναποµείνασες δόσεις ΕΕΤΗ∆Ε, τις οποίες δεν µπορούν να συµψηφίσουν πια µε µισθώµατα. Αυτό έχει ως συνέπεια ο µισθωτής – χρήστης του ακινήτου να πληρώνει µέρος του φόρου ο οποίος βαρύνει τον κύριο του ακινήτου.


Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της επεξεργασίας των ρυθµίσεων για την οριστικοποίηση του νέου τρόπου φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας των πολιτών, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε να διορθωθούν τα λάθη που υπάρχουν ως προς το αντικείµενο της φορολόγησης (πραγµατικό εµβαδόν, τιµή ζώνης, συντελεστής παλαιότητας των επιβαρυνόµενων ακινήτων) και ως προς τους υπόχρεους για την καταβολή του φόρου (ευάλωτες οµάδες πολιτών, µισθωτές), ώστε το νέο Τέλος να αντιστοιχεί στην πραγµατική αξία της περιουσίας των πολιτών, να ελαφρυνθούν οι πολίτες που έχουν ανάγκη και να µην καταβάλουν φόρο πολίτες τους οποίους αυτός δεν βαρύνει.


Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί δεδοµένο το ενδιαφέρον σας για την τήρηση της νοµιµότητας και της χρηστής διοίκησης και απευθύνεται σε εσάς µε την πεποίθηση ότι θα προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του προβλήµατος».