1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Πρόστιμο στη ΔΕΗ από τη ΡΑΕ
Πρόστιμο στη ΔΕΗ από τη ΡΑΕ

Πρόστιμο στη ΔΕΗ από τη ΡΑΕ

0

Πρόστιμο που φτάνει σε ύψος τα 4,4 εκατ. ευρώ αποφάσισε να επιβάλλει η ΡΑΕ στη ΔΕΗ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, για µη συµµόρφωσή της µε την Απόφαση ΡΑΕ 895/2012, και της γενικότερης άρνησης για υποβολή εναλλακτικών τιµολογίων στους πελάτες της Μέσης Τάσης, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει θέσει η Αρχή.


raeΣτην απόφαση, η ΡΑΕ καταγράφει, επίσης, τις βασικές αρχές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των απελευθερωµένων τιµολογίων προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.


Οι αρχές αυτές έχουν ως εξής:
α) Τα τιµολόγια να αντανακλούν το πραγµατικό κόστος προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, δηλ. επιπλέον των ρυθµιζόµενων χρεώσεων που µετακυλίονται στους Πελάτες, πρέπει να καλύπτουν α) το κόστος παραγωγής, όπως αυτό αποκαλύπτεται στη χονδρεµπορική αγορά και τους επιµέρους µηχανισµούς της, β) το κόστος της δραστηριότητας εµπορίας και διαχείρισης Πελατών (π.χ. το κόστος των υπηρεσιών έκδοσης και είσπραξης τιµολογίων, χρηµατοοικονοµικές δαπάνες από καθυστερήσεις πληρωµών, λειτουργία εµπορικών γραφείων του Προµηθευτή, παροχή συµβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης προς τον πελάτη, αποσβέσεις σχετικών επενδύσεων, κλπ.) και γ) ένα εύλογο κέρδος.
β) Τα τιµολόγια να µη δηµιουργούν διακρίσεις µεταξύ καταναλωτών της ίδιας κατηγορίας και µε ανάλογα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, και να αποφεύγονται οι άµεσες ή έµµεσες σταυροειδείς επιδοτήσεις µεταξύ καταναλωτών και µεταξύ των διαφορετικών δραστηριοτήτων της ηλεκτρικής ενέργειας.
γ) Τα τιµολόγια να µη στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό και ιδίως να µη δρουν αποτρεπτικά όσον αφορά την είσοδο νέων παικτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
δ) Να εµφανίζεται στα τιµολόγια µε τρόπο διαφανή και διακριτό, η επίπτωση που τυχόν έχει στις τιµές των δραστηριοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας η εφαρµογή κοινωνικών ή και περιβαλλοντικών πολιτικών, όπως αυτές αντανακλώνται ιδίως στις χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ.
ε) Η δοµή των τιµολογίων και τα συνιστώντα στοιχεία τους να παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν το κόστος που τους προκαλεί κάθε παρεχόµενη υπηρεσία και να επιτρέπουν τον υπολογισµό των επιµέρους χρεώσεων µε ευχέρεια και διαφάνεια. Η απλότητα και η διαφάνεια των χρεώσεων αποσκοπούν στο να µπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν µεταξύ εναλλακτικών τιµολογίων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους µε τον πιο οικονοµικό τρόπο.
στ) Οποιοσδήποτε µηχανισµός αναπροσαρµογής των τιµολογίων πρέπει να είναι: α) διαφανής και γνωστός στον Πελάτη εκ των προτέρων, β) να κατατείνει στην αποφυγή υπερβολικής µεταβλητότητας ως προς το ύψος της κατανάλωσης, γ) να προσφέρει, κατά το δυνατόν επαρκείς επιλογές ως προς τη δυνατότητα διαχείρισης του κινδύνου διαχρονικής διακύµανσης των τιµών, και δ) να αποτελεί µέρος της Σύµβασης Προµήθειας.


Κάθε Προµηθευτής υποχρεούται να δηµοσιοποιεί, υπό τη µορφή τιµοκαταλόγου, τις χρεώσεις που εφαρµόζει σε κάθε κατηγορία Πελατών του, συµπεριλαµβανοµένων και των ρυθµιζόµενων χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος και ∆ικτύου, ΥΚΩ και Ειδικού Τέλους ΑΠΕ. Η κάθε κατηγορία Πελατών πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική µιας οµοιογενούς οµάδας καταναλωτών µε κοινά χαρακτηριστικά φορτίου και να αντιπροσωπεύει ένα εύλογο ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρισµού (για την αποφυγή της δηµιουργίας πολλών κατηγοριών πελατών).


Για Μεγάλους Πελάτες (ενδεικτικά, Πελάτες Μέσης και Υψηλής Τάσης) που δεν περιλαµβάνονται σε κάποια από τις συγκεκριµένες κατηγορίες Πελατών, δύναται να προσφέρονται εξατοµικευµένες χρεώσεις, προσαρµοσµένες στα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και τις προσφερόµενες υπηρεσίες που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ Προµηθευτή και Πελάτη, τηρουµένων των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισµού και της αποφυγής σταυροειδών επιδοτήσεων.


Επίσης, αναφέρονται τα εξής:
Η τιµή που προσφέρεται ανά κατηγορία Πελάτη µπορεί να διαφοροποιηθεί για τους παρακάτω λόγους:
α) Καµπύλη φορτίου: είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας διαφοροποίησης της τιµής
µεταξύ κατηγοριών πελατών. Η κατανοµή της ζήτησης µέσα στην ηµέρα και τις εποχές είναι καθοριστική, π.χ. ο Πελάτης που έχει µεγαλύτερη ζήτηση τις ώρες αιχµής από ότι τις νυχτερινές ώρες θα πρέπει να έχει υψηλότερο τιµολόγιο/ µέση χρέωση.
β) Συντελεστής φορτίου (ΣΦ): Ο λόγος της µέσης ζήτησης δια της µέγιστης ζήτησης του Πελάτη. Όσο πιο µικρός είναι ο ΣΦ (δηλ. πιο “αιχµιακός” ο Πελάτης), τόσο µεγαλύτερη εκτιµάται πως θα είναι και η τιµή που θα πληρώσει.
γ) Τρόπος εξόφλησης λογαριασµών: Σε περίπτωση που ο Πελάτης πληρώνει συχνά (π.χ. µηνιαία) και εγκαίρως (π.χ. µε πάγια εντολή), ο Προµηθευτής αποφεύγει το επιπλέον χρηµατοοικονοµικό κόστος κάλυψης του χρέους του Πελάτη. Το όφελος µπορεί να µετακυλιστεί στον Πελάτη, υπό τη µορφή µιας µικρής έκπτωσης.
Εποµένως µια κατηγορία Πελατών µπορεί να έχει έκπτωση στην τιµή εάν έχει κάποια χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από τις λοιπές κατηγορίες Πελατών.