1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Επιστολή ΣΠΕΦ προς ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ
Επιστολή ΣΠΕΦ προς ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ

Επιστολή ΣΠΕΦ προς ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ

0

Επιστολή προς ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ με κοινοποίηση ΥΠΕΚΑ και ΡΑΕ έστειλε ο ΣΠΕΦ με αίτημα την απρόσκοπτη, συνεχή, δημόσια και διαφανή παρακολούθηση του Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Συμβατικών Θερμικών Μονάδων (ΜΜΚΣΘΜ).


SPEF_Logo_orangeΣε εφαρμογή του ν. 4152 το ΜΜΚΣΘΜ αποτελεί την νέα βάση εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, σε περίπτωση που το αλγεβρικό άθροισμα των εκκαθαρίσεων ΗΕΠ και Αποκλίσεων βάσει ΟΤΣ και ΟΤΑ αντίστοιχα υπολείπεται των ροών βάσει του ΜΜΚΣΘΜ.


Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή του ΣΠΕΦ:
«Αξιότιμε κ. Πρόεδροι
Σε συνέχεια εφαρμογής του ν. 4152, Υποπαράγραφος Ι3, παρ. 2 α, ΦΕΚ Α 107 από 9/5/13 όπως εξειδικεύτηκε στον αναμορφωμένο Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρο 72 ΣΤ, ΦΕΚ Β’ 2000 από 14/8/2013, ορίστηκε πως το ελάχιστο έσοδο (floor) του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ για την εγχεόμενη ενέργεια ΑΠΕ, θα ισούται τουλάχιστον με το αντιστοιχούν μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών μονάδων (ΜΜΚΣΘΜ) το οποίο και θα υπολογίζεται ανά ωριαία βάση κατανομής. Το πρόσθετο έσοδο που με βάσει το ΜΜΚΣΘΜ προκύπτει για τον λογαριασμό ΑΠΕ εν συγκρίσει με το αλγεβρικό άθροισμα των εκκαθαρίσεων του ΗΕΠ βάσει ΟΤΣ και των αποκλίσεων βάσει της ΟΤΑ και που αφορά την παραγωγή ΑΠΕ ανά ώρα κατανομής, θα περιέρχεται στον ΛΑΓΗΕ μέσω του λογαριασμού προσαυξήσεων του ΑΔΜΗΕ.


Επειδή τα ποσά που προκύπτουν για τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ από την εφαρμογή του floor του ΜΜΚΣΘΜ ως μέση τιμή χονδρικά αναμένεται να υπερβούν τα 120 εκατ. ετησίως (σύμφωνα με πρόβλεψη της ΔΕΗ εκτιμάται στο 8μηνο του 2013 κατόπιν της ψήφισης του 4152 να φθάσουν τα 120 εκατ. ευρώ), καθίσταται ιδιαιτέρως κρίσιμη για τις ΑΠΕ η παρακολούθηση της διακύμανσης του ΜΜΚΣΘΜ ως αριθμητικού μεγέθους σε ωριαία βάση, όπως τελικά επιλέχθηκε να υπολογίζεται σύμφωνα με τον ΚΣΗΕ. Γνωρίζετε μάλιστα αναλυτικά τους ενδοιασμούς μας, όπως εκφράστηκαν στην από 3/7/13 επιστολή συμμετοχής μας στην διαβούλευση ΡΑΕ επί της αναμόρφωσης του ΚΣΗΕ και της ωριαίας εκκαθάρισης του ΜΜΚΣΘΜ -προτείναμε τον μέσο 24ωρο υπολογισμό του floor αυτού ούτως ώστε αυτομάτως να ενσωματώνει το ήμισυ περίπου του αποφευγόμενου εκ των Φ/Β κόστους, αφού θα περιλαμβάνονται και ώρες που αυτά δεν λειτουργούν. Το ΜΜΚΣΘΜ δηλαδή υπολογιζόμενο σε ωριαία βάση ενδέχεται ειδικά τις ώρες λειτουργίας των φωτοβολταϊκών να αποκλίνει του 24ωρου μέσου όρου του σημαντικά προς τα κάτω, λόγω ακριβώς του εκτοπισμού εξαιτίας των Φ/Β μεγάλου όγκου εκ των συμβατικών ακριβών μονάδων με καύσιμο φυσικό αέριο.


Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή του ως άνω νομικού πλαισίου στην πράξη αλλά και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί στην χονδρεμπορική αγορά (κατάργηση του κανόνα του 30% από 1/1/14 και του ΜΑΜΚ από 1/7/14), θα υποδείξουν μέσω της απρόσκοπτης παρακολούθησης τις τυχόν διορθωτικές κινήσεις που απαιτούνται ώστε να αποφευχθούν νέες στρεβλώσεις. Αυτό ωστόσο που επί του παρόντος είναι εξόχως σημαντικό, είναι η διαφανής, συνεχής και δημόσια παρακολούθηση της ωριαίας εξέλιξης του ΜΜΚΣΘΜ ως αριθμητικού μεγέθους για κάθε ημέρα χωριστά αλλά και ως προς την μέση ημερήσια τιμή της.


Στο πλαίσιο αυτό και με βάση την ομολογουμένως πλήρη, αναλυτική και πρωτογενή εικόνα που παρέχεται διαδικτυακά δημόσια από τα μηχανογραφικά συστήματα του ΑΔΜΗΕ και του ΛΑΓΗΕ επί των μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς, αλλά και της επιπλέον στατιστικά επεξεργασμένης από τα ειδικά δελτία που μηνιαίως εκδίδουν (δελτίο ΗΕΠ, Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ και Ενέργειας), αιτούμαστε την προσθήκη ειδικών αναφορών για το ΜΜΚΣΘΜ στις ακόλουθες βάσεις:


Α. Διαδικτυακά από την βάση δεδομένων στην ιστοσελίδα ΑΔΜΗΕ ή ΛΑΓΗΕ
1. Δυνατότητα εξαγωγής πίνακα excel για κάθε ημέρα χωριστά όπου θα απεικονίζεται το επακριβές αριθμητικά ΜΜΚΣΘΜ ανά ώρα για την ημέρα αυτή.
Β. Στο Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ ή ΗΕΠ του ΛΑΓΗΕ
1. Παροχή διαγράμματος για την μέση μηνιαία ανά ώρα τιμή του ΜΜΚΣΘΜ του μηνός Χ που αφορά το δελτίο (μπλε γραμμή).
2. Στο ίδιο διάγραμμα να συμπεριλαμβάνεται η ανά ώρα μέγιστη (λαδί γραμμή) και ελάχιστη τιμή του ΜΜΚΣΘΜ (κόκκινη γραμμή) για τον μήνα Χ που αφορά το δελτίο. Επίσης να εμφανίζεται το μέσο ΜΜΚΣΘΜ του μήνα (πράσινη γραμμή) Χ.
3. Υπολογισμός και απεικόνιση σε πίνακα και διάγραμμα του μέσου ημερήσιου ΜΜΚΣΘΜ για τον μήνα Χ αναλυτικά που αφορά το δελτίο.
4. Απεικόνιση του μέσου ανά ημέρα ΜΜΚΣΘΜ στο διάγραμμα μαζί με τις μέσες ανά ημέρα ΟΤΣ και ΟΤΑ του μήνα Χ. Επισυνάπτεται προς διευκόλυνση το υφιστάμενο στο δελτίο ΗΕΠ διάγραμμα με τις μέσες ΟΤΣ και ΟΤΑ με την προσθήκη και της αιτούμενης απεικόνισης.
5. Απεικόνιση του μέσου ανά μήνα ΜΜΚΣΘΜ στο διάγραμμα μαζί με τις μέσες ανά μήνα ΟΤΣ, ΟΤΑ και Αποκλίσεις του έτους. Επισυνάπτεται προς διευκόλυνση το υφιστάμενο στο δελτίο ΗΕΠ διάγραμμα με τις μέσες ΟΤΣ, ΟΤΑ και Αποκλίσεις με την προσθήκη και της αιτούμενης απεικόνισης.
6. Τέλος αιτούμαστε στον σχετικό πίνακα του δελτίου ΗΕΠ με τις μέσες μηνιαίες τιμές ΟΤΣ και ΟΤΑ και τις μεταβολές τους από τα περσινά μεγέθη, να απεικονίζεται και το μέσο μηνιαίο ΜΜΚΣΘΜ. Επισυνάπτεται ο υφιστάμενος πίνακας του δελτίου ΗΕΠ προς διευκόλυνση σας.


Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας».


Στον σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τα συνοδευτικά διαγράμματα της επιστολής.