1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Υπόμνημα ΓΕΝΟΠ για την πώληση της ΔΕΗ
Υπόμνημα ΓΕΝΟΠ για την πώληση της ΔΕΗ

Υπόμνημα ΓΕΝΟΠ για την πώληση της ΔΕΗ

0

Υπόμνημα απέστειλε η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ προς τα μέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, αναφορικά με την πώληση της ΔΕΗ.


genopΤο υπόμνημα αναφέρει τα εξής:


Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,


Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκλησή σας να παραστούμε και να παρουσιάσουμε τις θέσεις της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και των Συλλόγων-Μελών της που εκπροσωπούν τους 19.531 εργαζομένους στον Όμιλο ΔΕΗ, σχετικά με το Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ».
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΑΔΜΗΕ» έχει αναλάβει τα αντίστοιχα καθήκοντα και λειτουργίες που αποτελούσαν αρμοδιότητα του ΔΕΣΜΗΕ ως Διαχειριστή του Συστήματος και της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ που ήταν ο Κύριος του Συστήματος.


Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σήμερα αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε. η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72 Ε.Κ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των μονοπωλιακών δραστηριοτήτων Μεταφοράς και Διανομής των καθετοποιημένων επιχειρήσεων. Οι διατάξεις της Οδηγίας ενσωματώθηκαν στην Ελληνική Νομοθεσία με το Νόμο 4001/2011 βάσει του οποίου ο ΑΔΜΗΕ οργανώθηκε σύμφωνα με το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς.


Η συμμόρφωση του ΑΔΜΗΕ με τις απαιτήσεις που διέπουν το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Η/Ε πιστοποιήθηκε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας «ΡΑΕ» με τελική απόφασή της το Δεκέμβριο του 2012.


Ο ΑΔΜΗΕ είναι εταιρεία ειδικής μορφής. Είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ, όμως έχει απόλυτη ανεξαρτησία οικονομική και λειτουργική στις τρέχουσες εργασίες. Εξυπηρετεί σε μορφή μονοπωλιακή όλους τους χρήστες του δικτύου μεταφοράς και της χονδρεμπορικής αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο νόμος 4001/2011 που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας επιβάλλει μη διακριτή συμπεριφορά απέναντι σ’ όλους, διαφάνεια και διαφύλαξη των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Σε εφαρμογή της νομοθεσίας η Εταιρεία έχει υιοθετήσει Κώδικα Δεοντολογίας που περιλαμβάνει τις βασικές αρχές που επιβάλλεται ν’ ακολουθούν τα Όργανα Διοίκησης, προκειμένου να υλοποιούνται οι διατάξεις του νόμου. Οι αρχές αυτές εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες «πολιτικές» που πρέπει να ακολουθούνται κατά περίπτωση.


Ο ΑΔΜΗΕ είναι ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) και είναι αρμόδιος για:
Τη λειτουργία του Συστήματος δηλ. τη Σύνταξη Προγράμματος Κατανομής και διαχείρισης ροών ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα.
Εξασφάλιση της Πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό και σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Συντήρηση Συστήματος Μεριμνά την ασφαλή – αξιόπιστη – αποδοτική λειτουργία του Συστήματος με συντήρηση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων του Συστήματος.
Σχεδιασμό και Ανάπτυξη του Συστήματος
Εκτέλεση έργων ανάπτυξης Συστήματος καθώς και έργων σύνδεσης των χρηστών.
Πρόσβαση στο σύστημα στους κατόχους αδειών παραγωγής, προμήθειας, η εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας
Σχεδιασμός ανάπτυξης του Συστήματος και σύνταξη Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης σε κυλιόμενη ετήσια βάση για την εξασφάλιση της ικανότητας του συστήματος με ασφάλεια στις απαιτήσεις μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.


Ο ΑΔΜΗΕ λειτουργεί σε συνεργασία με τον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) και τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες της αγοράς και κύριες αρμοδιότητες είναι :
Η διενέργεια μετρήσεων
Η εκκαθάριση των αποκλίσεων
Η διενέργεια του διασυνοριακού εμπορίου
Η διαμόρφωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου της Αγοράς
Η τήρηση του Μητρώου Μονάδων και η υποστήριξη του Μητρώου Συμμετεχόντων
Η συνεργασία με άλλους Διαχειριστές
Η τήρηση λογιστικών διαχειριστικών λογαριασμών


Βασικός σκοπός και δέσμευση του ΑΔΜΗΕ είναι ο αδιάλειπτος ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά την εγγύηση για την ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο Σύστημα για όλους τους χρήστες και την εφαρμογή διαδικασιών πλήρους διαφάνειας στη λειτουργία του (ΑΔΜΗΕ) και παροχής όλων των απαραίτητων πληροφοριών προς τους φορείς της αγοράς για την ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού.


Η εκτέλεση των καθηκόντων του ΑΔΜΗΕ ως Διαχειριστής του Συστήματος γίνεται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο επιτυγχάνοντας την βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας προς δημόσιο όφελος και δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.


Επίσης, η εκτέλεση των καθηκόντων του ΑΔΜΗΕ γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης με οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντολογικούς όρους ενισχύοντας την έρευνα, την ανάπτυξη, την τεχνική κατάρτιση και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του.


Η δομή του ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνει το ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ και τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.
Η τεχνική υποδομή του ΑΔΜΗΕ, δηλαδή το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελείται από:
ΓΡΑΜΜΕΣ Μεταφοράς 400 KV & 150 KV


ΚΕΝΤΡΑ Υπερυψηλής τάσης (ΚΥΤ)
Υποσταθμούς 150 KV -20 KV


Οι γραμμές μεταφοράς έχουν συνολικό μήκος 11.144km εκ των οποίων 10.901 km είναι εναέριες 155 km υποβρύχιες και 88 km υπόγειες.


Με υποβρύχιες γραμμές συνδέεται η Ηπειρωτική χώρα με τα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα – Λευκάδα – Κεφαλονιά – Ζάκυνθος) και με την «Άνδρο – Τήνο – Μύκονο – Σύρο».
Το Σύστημα Μεταφοράς επιπλέον περιλαμβάνει:
20 Κ.Υ.Τ (400/150/30 ΚV και
293 υποσταθμούς 150 KV – 20 KV (ανύψωσης υποβιβασμού, ζεύξης και σύνδεσης).


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Το Σύστημα Μεταφοράς συνδέεται με τα συστήματα μεταφοράς της Αλβανίας της Βουλγαρίας, της Π.Γ.Δ.Μ., της Ιταλίας (συνεχές ρεύμα 400 KV) και της Τουρκίας. Οι παραπάνω διασυνδέσεις συμβάλουν σημαντικά στην ασφάλεια λειτουργίας του Συστήματος και στην ανάπτυξη των εμπορικών ανταλλαγών Η/Ε με τις χώρες αυτές και την ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.


Λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας στο ΝΑ άκρο της Ευρώπης, η ανάπτυξη των διασυνδέσεων στην ευρύτερη περιοχή και η ανάπτυξη διαδρόμων μεταφοράς από τις πηγές παραγωγής προς τα σημαντικά κέντρα κατανάλωσης της ηπείρου αποκτά εξαιρετική σημασία. Μεγάλη αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στη χώρα μας, πολύ πέραν των στόχων του 2020, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δυνατότητα πραγματοποίησης μεγάλης κλίμακας εξαγωγών ηλεκτρική ενέργειας.


Για την περίοδο μετά την τρέχουσα δεκαετία και με βάση τα σημερινά δεδομένα, η στρατηγική ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ συνίσταται κυρίως στη διασύνδεση των μη διασυνδεδεμένων νησιών με το ΕΣΜΗΕ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ), η οποία συμβάλλει συνδυαστικά στα ακόλουθα:
Αυξάνει την ασφάλεια και αξιοπιστία τροφοδότησης των νησιών
Επιτρέπει την εκμετάλλευση του πολύ υψηλού αιολικού δυναμικού που
εμφανίζεται στο Αιγαίο (εγκατάσταση Α/Π στα νησιά ή/και παράκτιων
Α/Π)
Συμβάλλει στη σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και μείωση της
ενεργειακής εξάρτησης της χώρας
Συμβάλλει στη δραστική μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στα νησιά
Εμφανίζει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη για τα νησιά, καθώς δεν
απαιτείται η επέκταση ή ενίσχυση των υφιστάμενων θερμικών σταθμών
στα νησιά, αλλά αντιθέτως καθίσταται δυνατή η θέση τους σταδιακά σε
ψυχρή εφεδρεία


Για τη διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου έχουν εκπονηθεί από το ΔΕΣΜΗΕ σχετικές προκαταρκτικές μελέτες που περιλαμβάνουν τη διασύνδεση όλου σχεδόν του νησιωτικού χώρου του Αιγαίου, αρχής γενομένης από τη διασύνδεση της Κρήτης, ακολούθως των νησιών του Β.Α. Αιγαίου, και στη συνέχεια των νησιών του Ν.Α. Αιγαίου και της Δωδεκανήσου. Συνολικά, το εγχείρημα της διασύνδεσης των νησιών απαιτεί την εγκατάσταση περίπου 3000 km υποβρύχιων καλωδίων, καθώς και επιπλέον έργα μεταφοράς, ιδίως 400 kV, όπως είναι νέες γραμμές και ΚΎΤ στο Ηπειρωτικό Σύστημα, τα οποία σχετίζονται με τα πιο πάνω και συνδυάζονται με τις προοπτικές εξαγωγών. Το ως άνω φιλόδοξο εγχείρημα. της διασύνδεσης των νησιών συνδέεται με ένα πολύ υψηλό κόστος έργων αρκετών δις €, η υλοποίηση των οποίων είναι ιδιαίτερα δυσχερής στο εγγύς μέλλον, λόγω και της εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.


Ο σχεδιασμός πάντως της Στρατηγικής Ανάπτυξης του Συστήματος προϋποθέτει ένα ρεαλιστικό γενικότερο εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό της ανάπτυξης των ΑΠΕ στη χώρα πέραν των στόχων του 2020 και σε βήματα πενταετίας. Είναι προφανές ότι το Σύστημα δεν μπορεί να αναπτυχθεί μαζικά προς όλες τις κατευθύνσεις με βάση μόνο τις εξαγγελίες νέων έργων Παραγωγής.


Πρόσφατα εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ το 10ετες πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος Μεταφοράς στο οποίο προβλέπει – περιλαμβάνει δυο από τα πιο σημαντικά από τα πάρα πολλά έργα ανάπτυξής του τη διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα και τη Διασύνδεση της Κρήτης.


Ο ΑΔΜΗΕ στο πρόγραμμά του αναλύει την εκτίμηση του κόστους των έργων αυτών και αναφέρει την περαιτέρω εξεύρεση των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων για την υλοποίηση του Δ.Π.Α αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία που είναι επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων.
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές
Επειδή,
Λόγοι Εθνικής Άμυνας, Ενεργειακής Ανεξαρτησίας και Ασφάλειας Εφοδιασμού δεν επιτρέπουν την πώληση των στρατηγικών υποδομών της χώρας και συγκεκριμένα των Δικτύων Υπερυψηλής Τάσης της ΔΕΗ – ΑΔΜΗΕ.


Για να λειτουργήσει η ΔΕΗ ως μοχλός Παραγωγικής ανασυγκρότησης της Οικονομίας προς όφελος του Ελληνικού λαού και του τόπου μας πρέπει η ΔΕΗ να διατηρήσει το Ενιαίο Δημόσιο καθετοποιημένο χαρακτήρα της.


Με την ιδιωτικοποίηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας παραδίδουμε τα κλειδιά του Ενεργειακού Συστήματος στους ιδιώτες
Την ώρα που η βιομηχανική παραγωγή της χώρας μας αλλά και συνολικά η Ελληνική Οικονομία βρίσκεται σε ύφεση.
Την ώρα που τα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών συνεχώς μειώνονται.
Την ώρα που γίνονται αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος και υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες προς το σύνολο των πολιτών.
Την ώρα που αλλάζουν οι εργασιακές σχέσεις και οι θέσεις εργασίας χιλιάδων εργαζομένων γίνονται επισφαλείς.
Την ώρα που από την πώληση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν υπάρχουν οφέλη για την Εθνική Οικονομία ούτε για τον Έλληνα Πολίτη.


Η πώληση των Δικτύων Μεταφοράς Η/Ε (ΑΔΜΗΕ) δεν διασφαλίζει το Δημόσιο Συμφέρον και δεν υπηρετεί το κοινό καλό των πολιτών. Χωρίς να εξασφαλίζεται παράλληλα ένα καθεστώς ισονομίας, υγιούς ανταγωνισμού και κυρίως η προστασία του καταναλωτή.


Αυτό που προωθείται είναι η «φιλοσοφία» που τοποθετεί το εύκολο κέρδος των ιδιωτών πάνω από το συμφέρον των καταναλωτών και του έθνους.
Τι θα εμφανισθεί: ο ιδιώτης ιδιοκτήτης του Συστήματος Μεταφοράς Η/Ε θα είναι σε θέση να εκβιάζει Κυβερνήσεις για αύξηση της τιμής με την απειλή διακοπών ρεύματος.
Με διαδικασίες εξπρές εκποιείται – ιδιωτικοποιείται το δίκτυο μεταφοράς που αποτελεί εθνική επένδυση την οποία πραγματοποίησε η ΔΕΗ χωρίς κρατική οικονομική ενίσχυση – επιδότηση.
Με την πώληση του ΑΔΜΗΕ επιβεβαιώνεται η άποψη ότι ορισμένοι κύκλοι εγχώριων οικονομικών συμφερόντων χρησιμοποιούν κύρια την Κυβέρνηση και την ΤΡΟΙΚΑ ως ΠΡΟΣΧΗΜΑ προκειμένου να προωθήσουν αποκλειστικά και μόνο προσωπικές επιθυμίες και να τις επιβάλλουν ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ. Και ενώ αρχικά δεν υπήρχε στο Μνημόνιο και χωρίς να υπάρχει πίεση ή απαίτηση στη συνέχεια, τέλος Νοέμβρη 2012 προστέθηκε με Ελληνική πρωτοβουλία. Απόδειξη και διάψευση για εκείνους που επικαλούνται ως ΑΛΛΟΘΙ τα μνημόνια.


Αξίζει να θυμηθούμε τις δηλώσεις των κ. Σαμαρά και Βενιζέλου στη βουλή :
«Τα δημόσια δίκτυα θα παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο»
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κανένα οικονομικό μέγεθος δεν μπορεί να συγκριθεί με την απώλεια ενός εκ των πολυτιμότερων αγαθών της χώρας. Το ηλεκτρικό ρεύμα και η ΔΕΗ δεν είναι δεκτικά ιδιωτικοποίησης για να θυσιασθεί για την κάλυψη μιας περιστασιακής ανάγκης και μάλιστα οικονομικής. Τελικά, ή θα θυσιασθεί ή θα δοθεί ως δώρο της όποιας υποτίθεται «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ».


«επιβάλλεται ο Δημόσιος Τομέας και ειδικότερα ο εισπρακτικός μηχανισμός να οργανωθεί στα πρότυπα της ΔΕΗ που είναι άρτια οργανωμένη και αποτελεσματική επιχείρηση».
Κι όμως αυτήν την οργανωμένη και αποτελεσματική επιχείρηση με την τεράστια προσφορά της σε Εθνικό, Οικονομικό, Κοινωνικό και Εργασιακό επίπεδο την ΕΚΠΟΙΕΙΤΕ. Αφού πρώτα την τεμαχίσατε και την ακρωτηριάσατε, σήμερα μοιράζετε τα κομμάτια της.


Η ΔΕΗ δεν είναι προβληματική και ελλειμματική εταιρεία. Παρά τις αρνητικές θεσμικές παρεμβάσεις, παρά τις πολιτικές παρεμβάσεις που συμμετέχουν στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ΣΤΕΚΕΤΑΙ όρθια προσφέροντας το αγαθό της Η/Ε με τεχνογνωσία και τεχνολογία που θα ζήλευαν πολλές Ευρωπαϊκές Εταιρείες και με προσωπικό προσηλωμένο στην προσπάθεια βελτιστοποίησης της λειτουργίας της και με τεράστιες επενδύσεις σε περιόδους κρίσης, επενδύσεις που καμία άλλη εταιρεία Δημόσια ή Ιδιωτική δεν τόλμησε.


Πριν από την απόφασή σας και την ψήφιση νόμου, που θα διαλύσει και θα κατασπαράξει τη ΔΕΗ θα ήταν χρήσιμο να λάβετε υπ’ όψιν:
Την κατάρρευση της ιδιωτικής εταιρείας ENRON της Καλιφόρνιας. Κατάρρευση που οφείλεται στην εγκατάλειψη και μη συντήρηση των δικτύων μεταφοράς που είχε αναλάβει ιδιωτική εταιρία.


Την είσοδο ιδιωτών στη λιανική εμπορία ,που κάποιοι επέτρεψαν να λειτουργήσουν ως σημαίες ευκαιρίας και είχαμε τα γνωστά αποτελέσματα με τα εκατομμύρια φέσια στην αγορά, μια υπόθεση που χειρίζεται η Δικαιοσύνη.


Την άρνηση των ιδιωτών – ενώ επικαλούνται τη δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ στην λιγνιτική παραγωγή – να επενδύσουν σε νέα κοιτάσματα λιγνίτη στις περιοχές Δράμας και Ελασσόνας. ΔΕΝ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ γιατί δεν ρισκάρουν, δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον γιατί τέτοιες επενδύσεις τέτοιου μεγέθους μόνο η ΔΕΗ πραγματοποιεί έστω κι αν για την απόσβεση μιας μονάδας χρειάζονται 20 χρόνια.


ΘΕΛΟΥΝ – ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ – ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ να αρπάξουν έτοιμες μονάδες, έτοιμα δίκτυα , ΕΤΟΙΜΑ ΚΕΡΔΗ.
Τέλος θυμίζουμε για όσους δεν το γνωρίζουν ότι στη χώρα μας η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κοστίζει:
Παραγωγή από λιγνίτη 42 € η MWH
Παραγωγή από Φ.Α 100 € η MWH (Ιδιώτες)
Παραγωγή από ΑΠΕ 300 € η MWH (Ιδιώτες)
Και το μάρμαρο το πληρώνει ο απλός καταναλωτής.
Θεωρούμε με βάση και την εμπειρία (υπόθεση ENRON, αγγλικοί σιδηρόδρομοι) ότι ο ιδιώτης επενδυτής δεν θα ασχοληθεί με την συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου προκειμένου να έχει περισσότερα κέρδη με ότι σημαίνει αυτό για τον κίνδυνο ενός BLACK-OUT.
Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ιδιώτες θέλουν «καθαρό» τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και για το λόγο αυτό μεταφέρονται οι υποχρεώσεις του με νομοθετικές ρυθμίσεις στον ΛΑΓΗΕ.
Ο ιδιώτης επενδυτής θέλει μικρότερο λειτουργικό – εργατικό κόστος με ότι σημαίνει αυτό για τους 1.500 εργαζόμενους στον ΑΔΜΗΕ και την διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων.


Η διασφάλιση του Δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ και των Δικτύων θεωρούμε ότι είναι κεντρικός πυλώνας μιας πολιτικής για το μέλλον της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα , λόγοι Εθνικής ασφάλειας αλλά και Ασφάλειας του Ενεργειακού Εφοδιασμού επιβάλουν την ανεξαρτησία του ΑΔΜΗΕ υπό την Εποπτεία του Δημοσίου.


Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη το γεγονός ότι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, τα Δίκτυα Μεταφοράς Η/Ε βρίσκονται υπό δημόσιο έλεγχο. Ειδικότερα,


Γαλλία:
RTE: Η Reseau de Transport d’ Electricite είναι ο μεγαλύτερος Ευρωπαϊκός TSO, θυγατρική της EDF


Αυστρία:
APG: Είναι 100% θυγατρική της Verbund


Ιρλανδία:
EirGrid plc:
Είναι κρατική εταιρεία.


Σλοβακία:
SEPS: Ο TSO της Σλοβακίας είναι κρατική εταιρεία.


Σλοβενία:
ELES: Ο TSO Σλοβενίας είναι κρατική εταιρεία.


Εσθονία:
Eleringas: O TSΟ της Εσθονίας είναι κρατική εταιρεία


Κύπρος:
ΔΣΜ: Ο TSO της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι κρατική εταιρεία


Πολωνία:
PSE S.A. : O TSO της Πολωνίας είναι κρατική εταιρεία.


Ρουμανία:
Transelectrica: Το κράτος κατέχει το 58,7% των μετοχών.


Τσεχία:
CEPS: O TSO της Τσεχίας είναι κρατική εταιρεία.


Ουγγαρία
MAVIR: Ο TSO της Ουγγαρίας είναι θυγατρική της Κρατικής Ηλεκτρικής Εταιρείας MVM Hungarian Electricity


Σουηδία:
SVENSKA KRAFTNAT: O TSO της Σουηδίας είναι κρατική εταιρεία.


Βουλγαρία:
ESO: Θυγατρική της Κρατικής Ηλεκτρικής Εταιρείας


Δανία:
ENERGINET DK : O TSO της Δανίας είναι κρατική Εταιρεία


Λιθουανία:
LITGRID: Το 97,5% των μετοχών του TSO της Λιθουανίας το κατέχει η κρατική εταιρεία EPSO – GUAB


Λετονία:
Augstspriegnuya tlks: Μοναδικός μέτοχος του TSO είναι το κράτος της Λετονίας.


Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,


Θα θέλαμε ακόμη να θέσουμε υπόψη της Επιτροπής σας και ορισμένους προβληματισμούς γιατί πιστεύουμε ότι θα κάνουν πιο ευδιάκριτη την ανάγκη να παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο τα Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, μια σημαντική – βασική υποδομή της χώρας μας.


Ο ΑΔΜΗΕ θα έχει μεγαλύτερη ανεξαρτησία και καλύτερη διαφάνεια με την ιδιωτικοποίηση από ότι με την δομή που έχει σήμερα ;
Ο ΑΔΜΗΕ με την ιδιωτικοποίησή του θα έχει μεγαλύτερη βιωσιμότητα από την σημερινή του κατάσταση;
Με την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ θα έχουμε την άριστη, την βέλτιστη, την ευρηματική, την διαφανή, ενεργειακή πολιτική που θα δημιουργεί Ανάπτυξη και θα διασύνδεει με υποβρύχια καλώδια όλο το νησιωτικό χώρο ώστε να μην κινδυνεύουν με «σβήσιμο» ;
Η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ θα δημιουργήσει
νέα φορολογικά έσοδα για το κράτος ;
καινούργιες θέσεις εργασίας για τους νέους ;
θα μειώσει τους λογαριασμούς που πληρώνουν οι καταναλωτές;


Στα ερωτήματά μας και χθες και σήμερα:
Ποιο είναι σχέδιο της χώρας για την ενεργειακή αγορά;
Ποιος είναι ο Ενεργειακός Σχεδιασμός της χώρας;
Ποιο είναι το μίγμα καυσίμου;
Γιατί κοστίζει το Φ.Α 28% ακριβότερο από κάθε άλλη Ευρωπαϊκή Χώρα;
Γιατί δεν γίνεται παρέμβαση στο μεγάλο σκάνδαλο των ΑΠΕ;
Γιατί υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που βάζει θηλιά στο λαιμό της ΔΕΗ;
Γιατί η αγορά ενέργειας παίζεται με σημαδεμένη τράπουλα;
Γιατί το παιχνίδι, είναι στημένο σε βάρος της ΔΕΗ;
Για ποιο λόγο σήμερα θέλετε να ψηφίσετε την πώληση του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτη;
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ότι τη ΔΕΗ ο Ελληνικό Λαός την αγάπησε, την αναγνώρισε ως την κορυφαία Βιομηχανική Επιχείρηση της χώρας.
ΜΗΝ ΤΟΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΤΕ.


ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ότι οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ δίνουν περιεχόμενο στον όρο Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας, εργαζόμενοι κάτω από αντίξοες και δύσκολες συνθήκες, με αίσθηση της αξίας του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε άνθρωπο και πολλές φορές με αυταπάρνηση, γεγονός που «μαρτυρούν» και τα πολλά εργατικά δυστυχήματα.


ΚΑΝΕΙΣ δεν έχει το δικαίωμα να αισθάνεται ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ . ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ είναι κάποιος στην ατομική του περιουσία.