Home Ηλιακή ενέργεια Σύνδεσμος Ήλιος: “Υπερ-Βολές Κατά Του Net Metering”
Σύνδεσμος Ήλιος: “Υπερ-Βολές Κατά Του Net Metering”

Σύνδεσμος Ήλιος: “Υπερ-Βολές Κατά Του Net Metering”

0
0

Στην πρόσφατη ανακοίνωση του, ο ΣΠΕΦ εκφράζει τις ανησυχίες του για το Νet Μetering. Όμως, πίσω από αυτές τις ανησυχίες, κρύβεται η αγωνία ότι μια ενδεχόμενη μείωση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να μειώσει τα έσοδα των παραγωγών ΑΠΕ.


HLIOSΟι βασικοί λόγοι που επιβάλλουν τη ουσιαστική θεσμοθέτηση του Νet Μetering στη χώρα μας είναι:
(α) η συνεχής αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές
(β) η πλήρης έλλειψη δραστηριότητας στον τεχνικό κλάδο και ειδικότερα στη αγορά των ΑΠΕ που έχει οδηγήσει στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας


Τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Η κοινωνία έχει ανάγκη από νέες θέσεις εργασίας. Οι τοπικές οικονομίες έχουν ανάγκη από ανάπτυξη.


Στην πρόσφατη ανακοίνωση του, ο ΣΠΕΦ εκφράζει τις ανησυχίες του για το Νet Μetering.Όμως, πίσω από αυτές τις ανησυχίες, κρύβεται η αγωνία ότι μια ενδεχόμενη μείωση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να μειώσει τα έσοδα των παραγωγών ΑΠΕ.
Είναι κατανοητή η αγωνία όλων των παραγωγών ΑΠΕ, ειδικά μετά το New Deal. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί, δεδομένου ότι ο Διαχειριστής υποχρεούται να δίνει προτεραιότητα στις ΑΠΕ.


Θεωρούμε όμως απαράδεκτη τη στάση της ηγεσίας του ΣΠΕΦ να υιοθετεί υπεραπλουστευμένα τεχνικοφανή επιχειρήματα, που οδηγούν στον περιορισμό του Νet Μetering. Αντιθέτως, θα έπρεπε να διατυπώνει εποικοδομητικές προτάσεις ώστε αυτό το νέο μέτρο να ωφελήσει τους τελικούς καταναλωτές λειτουργώντας παράλληλα και ως μοχλός ανάπτυξης.


Προς αυτή την κατεύθυνση, αντιπαραθέτουμε στη σχετική ανακοίνωση του ΣΠΕΦ, τα πιο κάτω προφανή επιχειρήματα, που παραδόξως έχουν αγνοηθεί και από τη Ομάδα Εργασίας του ΥΠΕΚΑ, δημιουργώντας εύλογες απορίες.


(α) Σχετικά με τον ισχυρισμό ότι αν το δίκτυο δεν είναι ευσταθές και αποδοτικό, θα δημιουργούνται αναγκαστικές αποζεύξεις που θα ακυρώνουν τα οφέλη του μέτρου.
Η ευστάθεια και η αποδοτικότητα του δικτύου εξαρτώνται από την αποτελεσματικότητα του Διαχειριστή.


Είναι προφανές ότι η δυνατότητα διείσδυσης των ΑΠΕ εξαρτάται από συγκεκριμένες παραμέτρους που διαφέρουν για κάθε γραμμή ΧΤ. Η λύση είναι οι παράμετροι αυτές να παρακολουθούνται διαρκώς και να δημοσιεύονται τακτικά για λόγους διαφάνειας.
Μετά την υπέρβαση συγκεκριμένων ορίων, η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ μπορεί να επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν εγχέουν ενέργεια στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.
Η επιβολή ορίου 10kWμε το επιχείρημα ότι το δίκτυο μπορεί να μην είναι πια ευσταθές και αποδοτικό, αφενός στερείται τεκμηρίωσης, αφετέρου αποκλείει την πλειοψηφία των πολύ μικρών επιχειρήσεων.


Ακολουθώντας την ίδια λογική θα μπορούσε να επιβληθεί ένα μέγιστο όριο μήκους π.χ. 2,5μ. για όλα τα οχήματα που κινούνται στο οδικό δίκτυο, για να μη καταστεί επικίνδυνη η κυκλοφορία.


(β) Σχετικά με τον ισχυρισμό ότι το Νet Μetering θα αυξήσει την επιβάρυνση των υπόλοιπων καταναλωτών για το κόστος συντήρησης των υποδομών.


Ένα σημαντικό ποσοστό της ενέργειας που παράγει κάθε αυτοπαραγωγός ιδιοκαταναλώνεται φυσικά στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, χωρίς να διακινείται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 30% έως 70% ανάλογα με το προφίλ κατανάλωσης και το μέγεθος του συστήματος.


Συνεπώς, κάθε εγκατάσταση αυτοπαραγωγής μειώνει από 30 έως 70% το φορτίο του δικτύου, μειώνοντας έτσι μακροπρόθεσμα την επιβάρυνση των τελικών καταναλωτών από το κόστος μελλοντικών επαυξήσεων. Ως αντιστάθμιση αυτού του οφέλους, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις για τους αυτοπαραγωγούς πρέπει να περιορισθούν στην καθαρή ποσότητα ενέργειας (Νet Μetered) που απορροφούν από το ηλεκτρικό δίκτυο.
(γ) Σχετικά με την επιβάρυνση των αυτοπαραγωγών με ΕΤΜΕΑΡ


Το ΕΤΜΕΑΡ βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή ότι όλοι οι καταναλωτές πρέπει να συμβάλλουν στη μείωση της εκπομπής αερίων ρύπων, ανάλογα με την ενέργεια που καταναλώνουν.
Ένας αυτοπαραγωγός αναλαμβάνει το μέρος της ευθύνης που του αναλογεί στη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, παράγοντας πρωτογενώς καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, γι’ αυτό και η επιβάρυνση με ΕΤΜΕΑΡ πρέπει να περιορισθεί στην καθαρή ποσότητα ενέργειας (Νet Μetered)που απορροφά από το δίκτυο.


Ο πιο πάνω ισχυρισμός είναι τόσο προφανής που έχει εκφραστεί από την ίδια τη ΡΑΕ σε σχετικό κείμενό της (βλ.http://www.rae.gr/site/file/system/docs/consultations/31102012/file1, Σελ. 5)


(δ) Σχετικά με την επιβάρυνση των αυτοπαραγωγών με ΥΚΩ
Είναι προφανές ότι τα συστήματα αυτοπαραγωγής που θα εγκατασταθούν στα ΜΔΝ μειώνουν το συνολικό κόστος των ΥΚΩ και άρα και την επιβάρυνση των καταναλωτών, αφού μειώνουν την ποσότητα καυσίμων που απαιτείται για την ηλεκτροδότηση των νησιών.


Για το λόγο αυτό, οι αυτοπαραγωγοί των ΜΔΝ όχι μόνο δεν πρέπει να χρεώνονται με ΥΚΩ, αλλά αντιθέτως πρέπει να αποζημιώνονται με κάποιο αντίτιμο για τη συνολική ενέργεια που παράγουν. Θέτοντας το αντίτιμο αυτό χαμηλότερα από το αντίτιμο που λαμβάνουν οι Πάροχοι ΥΚΩ, δημιουργείται ένα κίνητρο για τη μείωση της επιβάρυνσης όλων των τελικών καταναλωτών. Σε αντίθετη περίπτωση, ως αντιστάθμιση, οι χρεώσεις ΥΚΩ θα πρέπει να εφαρμόζονται για όλους τους αυτοπαραγωγούς και αποκλειστικά για την καθαρή ποσότητα ενέργειας (Νet Μetered) που απορροφούν από το ηλεκτρικό δίκτυο.