Home Νέα Υποτροφίες για τη διαχείριση υδάτων
Υποτροφίες για τη διαχείριση υδάτων

Υποτροφίες για τη διαχείριση υδάτων

0
0

Το πρόγραμμα υποτροφιών συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2009-2014, και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


water1706Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) δημιουργήθηκε το 1994 από την ένωση των τριών χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, στο εξής Δότριες Χώρες) μέσω ειδικής συμφωνίας συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία αυτή, εκτός από την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίου στα κράτη μέλη του ΕΟΧ, καλύπτει και τη συνεργασία σε τομείς όπως η έρευνα, η ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον κ.λπ.


Με στόχο να συμβάλλουν στη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών και στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων, οι τρεις (3) Δότριες Χώρες δημιούργησαν χρηματοδοτικό μηχανισμό για την περίοδο 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014), ο οποίος αποτελεί εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης, για έργα σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, μέσω προγραμμάτων σε 16 δικαιούχες χώρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΧΜ ΕΟΧ ανέρχεται σε 1.8 δις Ευρώ. Ο ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 περιλαμβάνει 12 Τομείς Προτεραιότητας που αναλύονται σε 32 Προγραμματικές Ενότητες.


Το Νοέμβριο του 2011 η Ελλάδα υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης με τις Δότριες Χώρες για προγράμματα σε συνολικά πέντε (5) Προγραμματικές Ενότητες. Στο πλαίσιο του Τομέα Προτεραιότητας «Περιβαλλοντική Προστασία και Διαχείριση» συμφωνήθηκε η υλοποίηση του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων». Η συνολική δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 11.188.000 Ευρώ, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% από το ΧΜ ΕΟΧ. Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να συμβάλει στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση των Ευρωπαϊκών θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων.


Η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ των Ελληνικών Αρχών και της Επιτροπής Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ περιόδου 2009-2014 για την Υλοποίηση του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» θα συναφθεί το αμέσως ερχόμενο διάστημα.


Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν δράσεις προώθησης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου διδακτορικού και μεταδιδακτορικής έρευνας, σε συναφή προς το Πρόγραμμα γνωστικά πεδία, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα των Δότριων χωρών.


Διαχειριστής της συγκεκριμένης δράσης του προγράμματος θα είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Υποτροφίες θα δοθούν σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Έλληνες ή έχοντες νόμιμη διαμονή πέντε ετών στην Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τμήμα των μεταπτυχιακών τους σπουδών επιπέδου διδακτορικού, καθώς και σε ερευνητές, προκειμένου να διεξάγουν μεταδιδακτορική έρευνα σε Ιδρύματα των Δότριων Χωρών. Η χρονική διάρκεια της υποτροφίας είναι έως 18 μήνες. Για τον σκοπό αυτό διατίθεται το ποσό των 600.000 €, με επιχορήγηση ανά υποψήφιο διδάκτορα/ερευνητή ύψους 5.000 €, το ελάχιστο, έως 30.000 €, το μέγιστο. Η σχετική επιχορήγηση θα καλύπτει μηνιαία τροφεία, δαπάνες διδάκτρων (εφόσον απαιτούνται) και έξοδα μετάβασης – επιστροφής.


Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει με διαδικασία αξιολόγησης από το ΙΚΥ βάσει ειδικών κριτηρίων. Ενδεικτικά:


Κριτήρια Επιλεξιμότητας :
– Ο αιτών πρέπει να έχει γίνει δεκτός από ίδρυμα της Δότριας Χώρας.
– Ο υποψήφιος διδάκτωρ ή ερευνητής δεν πρέπει να έχει πραγματοποιήσει άλλες μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου διδακτορικού ή μεταδιδακτορική έρευνα.
– Ο αιτών δεν πρέπει να έχει λάβει υποτροφία από το ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές ίδιου επιπέδου ή για αντίστοιχη μεταδιδακτορική έρευνα.


Κριτήρια Αξιολόγησης :
– Συνάφεια του πτυχίου/μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος και μαθήματα σχετικά με τον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων.
– Βαθμoλογία
– Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
– Γνώση κάποιας γλώσσας των Δότριων Χωρών


Κίνητρα – Αιτιολογική έκθεση
Τα γνωστικά πεδία των σπουδών και της έρευνας θα είναι συναφή με τον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων. Συγκεκριμένα, τα επιλέξιμα γνωστικά πεδία είναι: «Τεχνολογία – Διαχείριση Υδατικών Πόρων», «Τεχνολογία Περιβάλλοντος», «Θαλάσσια Χωροταξία – Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών», «Διαχείριση Περιβάλλοντος», «Θαλάσσια Οικολογία / Βιολογία – Υδροβιολογία», «Επιστήμη της Προστασίας και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων», «Υδατοκαλλιέργειες», «Θαλάσσιο Περιβάλλον», «Θαλάσσια Τεχνολογία», «Εξόρυξη Υδρογονανθράκων», «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε Θαλάσσιο Περιβάλλον – Παραγωγή Ενέργειας από Υδατοπτώσεις», «Επιστήμες Περιβάλλοντος».


Η σχετική ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, που θα περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή της δράσης, τους στόχους, τις ομάδες-στόχο, τη διαδικασία αίτησης, επιλογής και επιχορήγησης, τα αναλυτικά κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και κάθε πληροφορία που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος των υποτροφιών, αναμένεται να έχει δημοσιευτεί έως το τέλος Ιουνίου 2014. Η επιλογή των υποτρόφων θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Αυγούστου 2014. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προκηρυγμένες θέσεις, μέσω της πρώτης πρόσκλησης, θα γίνει επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως το τέλος Οκτωβρίου 2014, ώστε η διαδικασία επιλογής να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου 2014.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν σχετική πληροφόρηση από τους παρακάτω ιστότοπους:


www.mindev.gov.gr
http://eeagrants.org/
www.eysped.gr
www.iky.gr