1. Home
  2. Νέα
  3. Ισολογισμοί
  4. Αισιοδοξία εκφράζει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Αισιοδοξία εκφράζει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Αισιοδοξία εκφράζει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

0

gek_ternaΗ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εμφανίζεται αισιόδοξη για την μελλοντική της πορεία, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται για την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 27 Ιουνίου 2016.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου, οι επικεφαλής του ομίλου υποστήριξαν πως η επιτάχυνση του ρυθμού εκτέλεσης των έργων για τους αυτοκινητοδρόμους, θα λειτουργήσει υποστηρικτικά για την κερδοφορία. Το τρέχον ανεκτέλεστο των 2,8 δις.ευρώ και οι θετικές προοπτικές για νέους διαγωνισμούς παρέχουν μεγαλύτερη ορατότητα για τον όμιλο, ανέφερε η Axia Ventures.

Υπενθυμίζεται ότι στον κλάδο των Παραχωρήσεων, ο όμιλος έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) θα αυξήσει σημαντικά την συμμετοχή του στο προσεχές διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του Ομίλου στην Ολυμπία Οδό). Συνολικά, ο όμιλος θα έχει επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 185 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα.

Στο κομμάτι των ΑΠΕ, η θυγατρική Τέρνα Ενεργειακή αναμένεται να λειτουργήσει αιολικό πάρκο ισχύος 73,2 MW (στη νήσο Άγιος Γεώργιος, ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα) μέχρι το τέλος του εξαμήνου, ενώ άλλα αιολικά 47MW θα τεθούν σε λειτουργία μέχρι το τέλος του έτους, ανεβάζοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της εταιρείας στα 790MW στο τέλος του 2016,

Επιπρόσθετα, η εταιρεία ξεκινά την κατασκευή αιολικού πάρκου 150MW στο Τέξας των ΗΠΑ, Το αιολικό πάρκο που αποκτήθηκε από την Tri Global Energy LLC, αναμένεται να λειτουργήσει σταδιακά, με το πρώτο στάδιο να προγραμματίζεται για το 2017. Στόχος της εταιρείας είναι, μέσα στα επόμενα χρόνια, να προσεγγίσει το μέγεθος των 1.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητας της.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2016, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή πραγματοποίησε ενοποιημένες πωλήσεις 50,4 εκατ. ευρώ (έναντι 45,9 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2015), αυξημένες κατά 9,8%. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 30,5 εκατ. ευρώ, έναντι 29,2 εκατ. ευρώ το α‘ τρίμηνο του 2015, αυξημένη κατά 4,4%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 20,8 εκατ. ευρώ έναντι 19,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,5%.

Αντίστοιχα, στο πρώτο τρίμηνο του 2016, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 281,9 εκατ. ευρώ, έναντι 227,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2015, αυξημένες κατά 24,1%. Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθε σε 72 εκατ. ευρώ, έναντι 39,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αυξημένη κατά 82,7%, θετικά επηρεασμένη κυρίως από τον τομέα των κατασκευών.

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ αποτιμάται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στα 207 εκατ.ευρώ και η θυγατρική της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στα 311 εκατ.ευρώ.

Στις 27 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
-Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2015, και των επ΄αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

-Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2015

-Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2016 και καθορισμός αμοιβής τους

-Ανακοίνωση αντικατάστασης Μελών Δ.Σ.

-Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008

-Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

-Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20

-Προέγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016

-Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία

-Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 8η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο.