1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Μελέτη IENE: Οι Προοπτικές για την Αγορά Ηλεκτρικών Οχημάτων
Μελέτη IENE: Οι Προοπτικές για την Αγορά Ηλεκτρικών Οχημάτων

Μελέτη IENE: Οι Προοπτικές για την Αγορά Ηλεκτρικών Οχημάτων

0

Νέα Μελέτη ( Working Paper) που συνέταξε το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) παρουσιάζει τα συμπεράσματα, τις παγκόσμιες εξελίξεις στην αγορά και τεχνολογία των ηλεκτρικών οχημάτων και αξιολογεί, επίσης, τη δυναμική ανάπτυξης της αγοράς  EV.

Η μελέτη επικεντρώνεται στην Ελλάδα ως χώρα -αναφοράς και επεκτείνεται στους γείτονές της, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στην Μελέτη καταγράφονται και περιγράφονται οι βασικές, τεχνικές και μη, παράμετροι που περιλαμβάνει η τεχνολογία των ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και η μελλοντική εξέλιξή της, όπως, επίσης, και οι περιορισμοί της προσαρμογής των  EVστην υφιστάμενη αγορά μετακίνησης.

Ο συνδυασμός μιας σειράς εξελίξεων που έχουν ωριμάσει σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τα σενάρια της  IEAγια τη ζήτηση και την κατανάλωση ενέργειας, που αντικατοπτρίζουν τις δεσμεύσεις οι οποίες αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Παρισιού, για το μετριασμό των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής συνέβαλαν στο να κατανοήσουμε τα επόμενα βήματα που χρειάζονται για την ενεργειακή μετάβαση.

Η υιοθέτηση του σεναρίου 2 DS1 της Διάσκεψης του ΟΗΕ, αποτελεί ορόσημο για το σύνολο του ενεργειακού τομέα και υπογραμμίζει τις θεμελιώδεις αλλαγές στη μελλοντική προσέγγιση της, ανά κλάδο, ενεργειακής κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών. Οι εν λόγω πολιτικές εστιάζονται στην υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων, ως πυλώνας που θα υποστηρίξει τις παγκόσμιες πρωτοβουλίες, για την απαλλαγή των τομέων της ενέργειας και των μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα.

Επομένως, η Μελέτη για την ανάπτυξη του ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι αναγκαία για να διαμορφωθεί ο σχεδιασμός για τη μελλοντική χρήση ενέργειας στις μεταφορές, σε εθνικό επίπεδο και περιφερειακό επίπεδο.

Στην Μελέτη του ΙΕΝΕ τονίζεται πως αυτές οι πολιτικές, θα πρέπει να συνάδουν με τις προτάσεις των κορυφαίων διεθνών οργανισμών. Συνεπώς, η ανεξάρτητη έρευνα που στοχεύει στη μεταρρύθμιση των επιχειρησιακών στόχων των συναφών τοπικών βιομηχανιών, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη διαμόρφωση αυτών των στρατηγικών.

Η βιομηχανία πετρελαίου, οι εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι επιχειρήσεις διανομής ηλεκτρισμού, η βιομηχανία κατασκευή οχημάτων και παραγωγής μπαταριών, θα πρέπει όλες, να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον, υπό το πρίσμα της προώθησης της ενεργειακής μετάβασης και της απαλλαγής του τομέα μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα.

Η Μελέτη τοποθετεί την ανάπτυξη των EVσε μεταγενέστερο χρόνο, όπου, σύμφωνα με το σενάριο 2DS, η ηλεκτροκίνηση και η υψηλή διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα διαμορφώσουν την κύρια στρατηγική που θα καθορίσει το μελλοντικό ενεργειακό μείγμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπό αυτό το πρίσμα, αναμένεται ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας θα κληθούν να μειώσουν το ανθρακικό αποτύπωμά τους, προωθώντας τη μετάβαση σε καύσιμα χαμηλότερης έντασης άνθρακα, όπως είναι το φυσικό αέριο και οι ΑΠΕ, με το σταδιακό κλείσιμο των σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού με καύση άνθρακα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ορισμένοι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας, που δραστηριοποιούνταν παραδοσιακά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με την καύση πετρελαίου και άνθρακα, στρέφονται, τώρα σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ΑΠΕ. Η υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων θα συνεισφέρει στην απαλλαγή του τομέα μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα, ενισχύοντας, κατ΄ αυτό τον τρόπο, τη μετακίνηση που θα υποστηρίζεται, πλέον, από ηλεκτρική ενέργεια και ΑΠΕ.

Η προσαρμογή της τεχνολογίας ηλεκτρονικών οχημάτων στις ανάγκες μετακίνησης των καταναλωτών θεωρείται ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης σε αυτό τον τομέα. Η ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογία των μπαταριών, από πλευράς κόστους και ενεργειακής πυκνότητας και η διάχυση και ανάπτυξη της τεχνολογίας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, θα διαδραματίσει καίριο ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι λειτουργίες των ηλεκτρικών δικτύων και των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να προσαρμόσουν, επίσης, τις λειτουργίες τους κατά τρόπο που να διευκολύνει την ηλεκτροδότηση του τομέα των μεταφορών. Η αναδιάρθρωση, η βελτίωση και η επέκταση των δικτύων διανομής ενέργειας, είναι σημαντικές παράμετροι για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του συστήματος στις αγορές υψηλής διείσδυσης ηλεκτρικών οχημάτων.